Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

4 Adolygu, addasu, ailadrodd!

Gan grynhoi’r hyn rydych wedi’i ddysgu yr wythnos hon, dyma ganllaw i’ch helpu i feddwl wrth i chi weithio ar eich gwerthusiadau eich hun o addysgu ar-lein:

  • Gan ddefnyddio’ch ymatebion i Weithgaredd 2 yn gynharach yr wythnos hon, nodwch ba agwedd(au) yn union ar eich addysgu ar-lein yr ydych eisiau eu gwerthuso.
  • Nodwch o ble neu gan bwy y byddwch yn cael y wybodaeth y mae arnoch ei hangen.
  • Os byddwch yn defnyddio dadansoddeg, pa fathau o ddata sy’n arbennig o berthnasol i’ch amcanion? Sut gallwch chi gael gafael ar y rhain, neu sicrhau eu bod yn cael eu cofnodi? Sut byddwch chi’n defnyddio’r data i ddod i gasgliadau?
  • Os byddwch yn defnyddio adborth, pa ddull(iau) y byddwch yn ei/eu (d)defnyddio? Fforymau cydamserol neu anghydamserol ar gyfer adborth yn benodol? Holiaduron penodol? Arsylwi gan gymheiriaid?
  • Os byddwch yn defnyddio holiadur, defnyddiwch eich ymatebion o Weithgaredd 2 yn gynharach yr wythnos hon i lunio rhai cwestiynau y gallech ddymuno eu defnyddio.
  • Gan ddefnyddio’ch ymatebion o Weithgaredd 1 yn gynharach yr wythnos hon, amlygwch unrhyw bobl eraill berthnasol y gallech ddymuno gweithio gyda nhw i greu cymuned o amgylch eich gweithgarwch gwerthuso.
  • Yn ogystal â dadansoddi’r adborth a gafwyd ynglŷn â’ch addysgu ar-lein, adolygwch werth y data a gawsoch. A fyddai unrhyw addasiadau i’r broses werthuso’n darparu data mwy gwerthfawr?

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored