Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

4.2 Therapïau

Heddiw, defnyddir amrywiaeth eang o feddyginiaethau yn benodol i drin salwch meddwl, e.e. cyffuriau gwrthseicotig er mwyn trin sgitsoffrenia ac anhwylderau seicotig, cyffuriau gwrth-iselder ar gyfer iselder a chyffuriau lleihau gorbryder er mwyn lleddfu symptomau gorbryder.

Caiff therapïau siarad fel therapi gwybyddol ymddygiadol eu rhagnodi'n gyffredin bellach, naill ai yn lle meddyginiaeth neu ar y cyd â thabledi. Mae'r rhain yn cydnabod y dylai'r unigolyn fod yn rhan o'i adferiad ei hun. Maent ar ffurf rhaglen a arweinir gan therapydd y bydd y person yn ei dilyn, gan wneud 'gwaith cartref' er mwyn ymarfer yr hyn y bydd yn ei ddysgu. Ymysg yr enghreifftiau mae help seicolegol er mwyn goresgyn ofnau neu ffactorau eraill sy'n cyfyngu ar ei allu i fyw bywyd llawn a gweithredol.

Yn aml, defnyddir therapïau siarad er mwyn trin pryderon afresymol fel ofn llefydd agored neu uchder. Efallai y bydd y therapydd yn meddwl mai'r driniaeth briodol yw cwrs i ddansensiteiddio'r person i fod yn yr awyr agored. Yn y therapi seicolegol hwn, byddai'r person yn cael ei amlygu'n raddol i'r sefyllfa y mae'r ffobia yn gysylltiedig â hi tra'n cyflawni ymarfer ymlacio.

Gweithgaredd 5

Timing: Dylech neilltuo tua 15 munud

Nawr, byddwch yn cyfateb triniaeth i broblemau iechyd meddwl. Darllenwch y pedair sefyllfa isod. Pan fyddwch wedi gorffen, dewiswch driniaeth o'r rhestr sy'n briodol yn eich barn chi.

Senario 1

Mae gan Ray bryderon ariannol. Bu'n gorwario dros y Nadolig a nawr mae'n ei chael hi'n anodd ad-dalu arian a fenthycodd. Mae'n anhapus, sy'n ddealladwy, ac mae bellach yn teimlo'n euog na all fforddio mynd â'i deulu ar wyliau fel yr addawodd. Mae wedi bod at ei feddyg teulu a roddodd ddiagnosis o iselder iddo.

Beth fyddai'n ei helpu fwyaf yn eich barn chi?

a. 

Meddyginiaeth wrth-seicotig


b. 

Therapi gwybyddol ymddygiadol gyda meddyginiaeth wrth-iselder


c. 

Cwnsela ar gyfer anhwylder straen wedi trawma


d. 

Cael ei dderbyn i uned iechyd meddwl


Yr ateb cywir yw b.

Sylwadau

Gan fod gan Ray iselder, mae'n debyg mai defnyddio cyffuriau gwrth-iselder ynghyd â siarad am ei broblemau yw'r dull a fyddai'n ei helpu fwyaf.

Scenario 2

Nid yw Betty wedi gadael ei thŷ ers pythefnos. Aeth gyda'i merch i'r siopau. Bu'n rhaid i Betty fynd adref yn gynnar am ei bod yn ofnus.

a. 

Ei anfon i ysbyty iechyd meddwl o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl


b. 

Dadsensiteiddio ar gyfer ffobia o fannau agored (agoraffobia)


c. 

Meddyginiaeth wrth-iselder


d. 

Taflen ar hunangymorth


Yr ateb cywir yw b.

Sylwadau

Mae'n fwyaf tebygol bod gan Betty ffobia, a'r driniaeth briodol ar gyfer hyn yw dadsensiteiddio.

Senario 3

Roedd Carl yn clywed lleisiau, ac roedd yn credu eu bod yn dod o'r tu mewn i'w ben. Roedd yn credu eu bod wedi cael eu rhoi yno gan gydweithwyr nad oedd yn cyd-dynnu â nhw. Mae'n penderfynu rhoi'r gorau i fynd i'r gwaith.

Beth fyddech chi'n ei ddweud fyddai'n helpu Carl fwyaf?

a. 

Therapi gwybyddol ymddygiadol gyda meddyginiaeth wrth-iselder


b. 

Ei anfon i ysbyty iechyd meddwl o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl


c. 

Meddyginiaeth wrth-seicotig


d. 

Bag papur


Yr ateb cywir yw c.

Sylwadau

Mae'n swnio fel petai gan Carl seicosis, a allai ddatblygu'n sgitsoffrenia. Byddai meddyginiaeth wrth-seicotig yn ei helpu ar y cam hwn o'i broblemau iechyd meddwl.

Senario 4

Cafodd Maya ddamwain car flwyddyn yn ôl. Pan fydd y mynd yng nghar ei chariad mae'n teimlo'n orbryderus ac mae'n meddwl am y ddamwain drwy'r amser. Gall glywed y sŵn bron.

Beth fyddai'n helpu Maya fwyaf yn eich barn chi?

a. 

Cwnsela ar gyfer anhwylder straen wedi trawma


b. 

Ei hanfon i ysbyty iechyd meddwl o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl


c. 

Meddyginiaeth wrth-seicotig


d. 

Dadsensiteiddio i ddamweiniau car


Yr ateb cywir yw a.

Sylwadau

Gan fod gan Maya anhwylder straen wedi trawma, y dull gweithredu gorau yw cynnig cwnsela iddi, sef math o therapi siarad.