အဆင့် ၃ မိမိကိုယ်ကိုယ် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု လေ့ကျင့်ခန်းများ - ဖတ်ရှုခြင်းနှင့် နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း

၃.၁ သင်ကြားရေး၊ သင်ယူရေးဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်စာအုပ်များနှင့် အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များအား ဖတ်ရှုခြင်းနှင့် နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း

ယခုဖော်ပြပါ လေ့ကျင့်ခန်းများကို သင်တန်းတွင်ပါဝင်သော အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ (အကြောင်းအရာတစ်ခုလုံး၏ ဆိုလိုရင်းနှင့် အဓိကအယူအဆများ) ကို မည်မျှလွယ်လွယ် နားလည်သလဲဆိုသည်ကို အကဲဖြတ်နိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ မိမိကြိုက်ရာကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

  • Task 1 (Arts course)

  • Task 2 (Maths course)

  • Task 3 (Science course)

  • သို့မဟုတ် ဆန္ဒရှိပါက ၃ ခုလုံး လုပ်နိုင်ပါသည်။

၃.၂ Task 1: Arts