အဆင့် ၄ မိမိကိုယ်ကိုယ် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု လေ့ကျင့်ခန်းများ - အကြောင်းအချက်များကို ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် အမြင်များကိုဖော်ပြခြင်း

၄.၁ ရေးသားထားသော အကြောင်းအရာများနှင့် ပြောဆိုထားသော အကြောင်းအရာများမှ အကြောင်းအချက်များကို ဖော်ထုတ်ပြီး (မှတ်စုများလည်းရေးခြင်း)၊ အမြင်များကို ကိုယ်ပိုင်စကားလုံးဖြင့် ဖော်ပြခြင်း

ပုံ ၂
ဓာတ်ပုံ: Richard Learoyd

နောက်အလုပ်နှစ်ခုသည် သင်တန်းတွင်ပို့ချသော အကြောင်းအရာများကိုဖတ်ပြီး ထိုအကြောင်းအရာများမှ အဓိကအချက်များကိုရွေးထုတ် ခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍ စဉ်းစားနိုင်ရန် ဖန်တီးထားပါသည်။

၄.၂.Task 1: Identifying main points from the text