Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwaith Tîm: Hyfforddiant i Lywodraethwyr (Cymru)
Gwaith Tîm: Hyfforddiant i Lywodraethwyr (Cymru)

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

4.2 Pwysigrwydd timau

Er bod addysg mewn ysgolion yn gweithredu mewn cyd-destunau gwahanol, un peth sy'n gyffredin rhwng addysg ac ysgolion yw bod nifer o oedolion yn gweithio fel rhan o dîm. Mae natur gymhleth a heriol diogelu a hyrwyddo lles, llesiant, dysgu a datblygiad plant yn golygu na all ymarferwyr weithio'n annibynnol ar gydweithwyr a gweithwyr proffesiynol eraill.

Gellir ystyried mai gwaith tîm yw conglfaen diogelu, llesiant, datblygiad ac addysg. Fodd bynnag, mae datblygu, arwain a gweithio mewn tîm yn broses gymhleth barhaus yn hytrach na digwyddiad syml. Mae'r ymrwymiad i gydweithio mewn cyd-destun amlasiantaethol yn deillio o'r gred na ellir dosbarthu anghenion plant i gategorïau iechyd, cymdeithasol ac addysgol, ac y dylid eu hystyried mewn modd cyfannol.

The term ‘wider’ team includes professionals who may be less closely involved on a day-to-day basis but are needed to collaborate with, as and when appropriate to enhance a school’s provision and meet a child’s individual needs. This could include health visitors, speech and language therapists or educational psychologists.

Mae'r rhan fwyaf o arweinwyr a staff y blynyddoedd cynnar yn gwerthfawrogi bod gwaith tîm yn bwysig i amodau gwaith eu lleoliadau, ac yn deall y gall yr hyn y mae tîm yn ei olygu amrywio. [...] Yn dibynnu ar yr ystyr a roddir i'r cysyniad o dîm, gellir cynnwys rhieni yn y diffiniad ehangach. Beth bynnag fo'i ddiffiniad, hanfod tîm yw bod pob cyfranogwr yn cydweithio'n effeithiol i gyflawni nod cyffredin.

(Rodd, 2006, t. 147)

Un o'r agweddau allweddol ar waith tîm yw'r graddau y mae gan bawb sy'n rhan o'r tîm safbwyntiau, gwerthoedd a chredoau a rennir. Os gall aelodau'r tîm gyfleu'r agweddau hyn, maent yn fwy tebygol o ddatblygu dealltwriaeth a rennir a gweithio'n effeithiol fel tîm.