Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Sesiwn 3: Benthyca arian

Cyflwyniad

Mae Martin Lewis yn cyflwyno Sesiwn 3 ar fenthyca, gan archwilio’r rhesymau da a gwael sydd gan bobl dros fynd i ddyled.

Download this video clip.Video player: Fideo 1 Cyflwyniad i Sesiwn 3
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
Fideo 1 Cyflwyniad i Sesiwn 3
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Gwrandewch ar neges Martin Lewis yn Gymraeg isod.

Download this audio clip.Audio player: Clip Sain 1 Cyflwyniad i Sesiwn 3
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
Clip Sain 1 Cyflwyniad i Sesiwn 3
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Er na ddylid byth benthyca’n ysgafn, ac y dylai bob amser fod ar gyfer rhywbeth fforddiadwy y lluniwyd cyllideb ar ei gyfer, os yw pobl yn gallu rheoli eu dyledion yn synhwyrol ac ad-dalu arian o leiaf ar amser neu, yn well fyth, cyn gynted ag y bo modd, yna nid oes angen mynd i banig. Wedi’r cyfan, ni all y rhan fwyaf o bobl fforddio prynu cartref neu gar gan dalu ar eu hunion, felly mae angen iddynt fenthyg arian parod, sydd yn ei dro’n helpu i roi hwb i’r gwahanol farchnadoedd.

Yn y UK yn 2022, roedd dyled bersonol yn gyfanswm anhygoel o £1.8 triliwn. Mae hynny’n £1,800 biliwn o bunnoedd o arian a fenthyciwyd sy’n ddyledus gan aelwydydd yn y DU.

Y newyddion da yw nad yw benthyca yn achosi problemau ariannol i lawer o bobl. Ond i rai pobl, mae ad-dalu arian a fenthyciwyd yn broblem.

Eto, ni all rhai pobl fenthyca ar gost resymol oherwydd eu statws credyd gwael. Gallai eu hamgylchiadau, sy’n aml yn gysylltiedig â bod ar incwm isel, eu gorfodi i ddefnyddio ffynonellau benthyca drud megis credyd tymor byr cost uchel – a gallai cost benthyca fel hyn olygu bod eu hanawsterau ariannol yn gwaethygu.

Mae’r sesiwn hon o’r cwrs yn canolbwyntio ar yr hyn y mae angen i chi ei wybod er mwyn gallu benthyca’n effeithiol ar y telerau gorau, ac ar yr hyn y mae angen i chi ei wneud i sicrhau bod benthyg arian yn ddefnyddiol, yn hytrach nag yn ffynhonnell hunllefau ariannol.

Byddwch hefyd yn gweld bod y gallu i fenthyca a chost benthyca’n cael eu pennu gan bethau y mae gennych rywfaint o reolaeth drostynt (megis eich sefyllfa ariannol a’ch hanes credyd, sy’n effeithio ar ba mor ddeniadol ydych fel cwsmer benthyca) a phethau na allwch eu rheoli (fel lefel bresennol cyfraddau llog).

Ar ôl astudio'r sesiwn hon, dylech allu gwneud y canlynol:

  • deall gan bwy y gallwch fenthyca a pha gynhyrchion sydd ar gael
  • deall beth sy’n effeithio ar eich sgôr credyd a beth allwch chi ei wneud i’w reoli
  • gwybod pa bryd y mae benthyca'n synhwyrol a phryd y mae'n fyrbwyll
  • deall beth sy’n pennu cost benthyca arian
  • deall cost gymharol gwahanol ffyrdd o fenthyca.

Mae’r Sesiwn hon yn un o gyfres sy’n creu cwrs Academi Arian MSE a bu’n bosibl ei wireddu drwy gyfraniadau ariannol a chynnwys gan MoneySavingExpert.com.