Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Sesiwn 4: Deall morgeisi

Cyflwyniad

Croeso i Sesiwn 4 y cwrs am ddim yma gan y Brifysgol Agored. Yn y sesiwn hon, byddwch yn canolbwyntio ar forgeisi – sef benthyciadau a ddefnyddir i brynu cartrefi.

Download this video clip.Video player: Fideo 1 Cyflwyniad i Sesiwn 4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
Fideo 1 Cyflwyniad i Sesiwn 4
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Gwrandewch ar neges Martin Lewis yn Gymraeg isod.

Download this audio clip.Audio player: Clip Sain 1 Cyflwyniad i Sesiwn 4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
Clip Sain 1 Cyflwyniad i Sesiwn 4
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Mae’r sesiwn hon yn edrych ar y cynnyrch morgeisi sydd ar gael ym marchnad y DU – eu cyfraddau llog a’u nodweddion eraill – ac yn archwilio'r ffactorau sy’n cyfrannu at wneud dewisiadau da o blith yr amrywiaeth o gynnyrch. Mae’n esbonio pam a sut gall morgeisi gael eu rheoli’n weithredol gan fenthycwyr drwy opsiynau fel gordalu, gwrthbwyso ac ailforgeisio.

Ar ôl y lefelau isaf erioed yn hanesyddol yn ystod pandemig COVID-19, mae cyfraddau llog yma yn y DU ac mewn gwledydd eraill dros y byd i gyd wedi cynyddu'n gyflym ers 2021 mewn ymateb i gynnydd sydyn yn chwyddiant prisiau. Mae hyn, yn anochel, wedi arwain at gyfraddau morgais cynyddol hefyd.

Mae’r sesiwn hefyd yn edrych ar y morgeisi o safbwynt y benthycwyr, gan gynnwys y ffactorau sy’n effeithio ar eu penderfyniadau ynghylch benthyca arian ar gyfer morgais.

Drwy gwblhau’r sesiwn, byddwch yn dod i ddeall mwy am y farchnad forgeisi, ond hefyd yn dod yn fwy hyderus wrth wneud penderfyniadau doeth am un o feysydd pwysicaf cyllid personol.

Erbyn diwedd y sesiwn, fe ddylech chi fod yn:

  • deall sut mae banciau a benthycwyr eraill fel cymdeithasau adeiladu yn gwneud penderfyniadau am ddarparu morgeisi
  • gwybod am y gwahanol fathau o gynnyrch morgais sydd ar gael a'r cyfraddau llog sy’n berthnasol iddynt
  • gwybod am fuddion rheoli’ch morgais yn rhagweithiol – er enghraifft, drwy symud o un cynnyrch i un arall o bryd i’w gilydd
  • deall y costau amrywiol sy’n gysylltiedig â phrynu eiddo
  • gwybod pa risgiau sy’n gysylltiedig â chael morgais a sut mae rheoli'r rhain.

Bydd yr adran gyntaf yn edrych ar y ffactorau sy’n pennu faint y bydd benthycwyr yn ei ddarparu pan fyddwch chi’n gwneud cais am forgais.

Mae’r Sesiwn hon yn un o gyfres sy’n creu cwrs Academi Arian MSE a bu’n bosibl ei wireddu drwy gyfraniadau ariannol a chynnwys gan MoneySavingExpert.com.