Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

4.2 Gadael morgais cyfradd sefydlog

Un peth arall sy’n peri i rywun ailforgeisio, ac sy’n codi o dan amodau cyfradd llog penodol, yw ad-dalu cynnig cyfradd sefydlog sy’n bodoli eisoes yn gynnar a symud i forgais newydd sy’n gwneud synnwyr yn ariannol.

Dydy'r cyfrifiadau sydd eu hangen i wneud penderfyniadau da ddim yn eithriadol o anodd. Yn syml, mae angen i chi gyfrifo'r costau cysylltiedig â dod allan o’ch cynnig morgais – efallai nad oes costau os ydych chi ar gynnyrch Cyfradd Amrywiadwy Safonol neu draciwr. Ychwanegwch gostau cynnig newydd at y rhain (ffi trefnu a chostau cyfreithiol efallai, er y bydd y benthyciwr newydd yn talu’r rhain weithiau). Wedyn, cymharwch y costau hyn â’r arian rydych chi’n disgwyl ei arbed drwy symud i gynnyrch newydd gyda chyfradd morgais is na’r gyfradd rydych chi arni ar hyn o bryd.

Mae’r ddelwedd yn dangos cyfrifiannell, amlinelliad o dŷ wedi’i wneud â phren, sbectol a llyfr nodiadau. Mae nodyn gyda’r geiriau ‘morgais cyfradd sefydlog’ arno yn sownd i’r gyfrifiannell.
Ffigur 6 A yw’n amser gadael eich cynnig cyfradd sefydlog?

Mewn cyfnod lle mae cyfraddau llog yn gostwng, gall ad-dalu morgais cyfradd sefydlog a symud i un â chyfradd is wneud synnwyr yn ariannol.

Dyma enghraifft:

Mae gan y teulu Sharp 3 blynedd ar ôl ar forgais cyfradd sefydlog 5 mlynedd (llog yn unig) o £100,000.

Mae cyfradd bresennol y morgais yn 6% y flwyddyn ond fe allent symud i forgais cyfradd sefydlog 3 blynedd ar gyfradd o 4% y flwyddyn. I wneud hyn, mae’n rhaid iddynt dalu ffi ad-dalu cynnar o 3% o’r swm sy’n ddyledus, yn ogystal â thalu ffi trefnu o £500 ar gyfer y morgais newydd.

Beth ddylai'r teulu Sharp ei wneud?

Dyma'r costau cysylltiedig â symud i'r cynnyrch newydd:

  • Y ffi ad-dalu cynnar: 3% × £100,000 = £3,000
  • Y ffi trefnu: £500
  • Cyfanswm £3,500

Ond y buddion yw’r arbedion llog o 2% (hynny yw, 6% llai 4%) am dair blynedd:

Mae hynny’n golygu bod y teulu Sharp yn arbed £100,000 × 2% x 3 blynedd = £6,000

Felly, yr arbediad net yw £2,500.

Bydd rhaid i'r teulu Sharp ddefnyddio rhywfaint o’u cynilion i dalu’r costau ymlaen llaw. Ond, hyd yn oed os ydynt yn ennill 2% y flwyddyn ar eu cynilion, dim ond £3,500 × 2% × 3 = £210 yw swm yr elw a gollir mewn llog dros y tair blynedd.

Felly, dylai’r teulu Sharp symud i'r cynnig cyfradd sefydlog newydd.

Gweithgaredd 5 A yw’n gwneud synnwyr gadael y morgais cyfradd sefydlog hwn?

Timing: Dylech ganiatáu tua 10 munud

Gwnewch y fathemateg ar gyfer symud i’r cynnig cyfradd sefydlog newydd.

Y tro hwn, mae’r gyfradd sefydlog gyfredol yn 4% y flwyddyn ac mae dwy flynedd ar ôl.

Mae’r morgais llog yn unig ar gyfer £100,000.

Gellir sicrhau morgais cyfradd sefydlog 2 flynedd newydd ar gyfradd o 2% y flwyddyn.

Mae'r ffi trefnu yn £750 a’r ffi ad-dalu cynnar yn 2% o’r swm sy’n ddyledus.

Rhowch eich sylwadau yn y blwch isod a’u cadw i ddatgelu'r drafodaeth.

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Discussion

Dyma'r costau cysylltiedig â symud i'r cynnyrch newydd:

  • Y ffi rhagdalu: 2% × £100,000 = £2,000
  • Y ffi trefnu: £750
  • Cyfanswm: £2,750

Ond y buddion yw’r arbedion llog o 2% (hynny yw, 4% llai 2%) am ddwy flynedd.

Mae hynny’n arbed £100,000 × 2% x 2 blynedd = £4,000.

Felly yr arbediad net yw £1,250.

Mae'n rhaid i’r costau gael eu talu ymlaen llaw allan o gynilion (gan gymryd bod cynilion ar gael), ond hyd yn oed os yw’r cynilion yn ennill 2% y flwyddyn, dim ond £2,750 × 2% × 2 flynedd = £110 yw’r enillion llog a gollir dros y ddwy flynedd.

Am y rhesymau hyn, byddai’n gwneud synnwyr symud i gynnig cyfradd sefydlog newydd.

Os cawsoch chi drafferth gyda’r fathemateg, gallwch chi ddilyn dolen ar ddiwedd y sesiwn i roi arweiniad i chi ynghylch a yw’n gwneud synnwyr ariannol i ad-dalu eich cynnig cyfradd sefydlog.

Mae’r adran nesaf yn edrych ar sut mae’n rhaid i chi fynd i’r afael â nifer o gostau gwahanol wrth brynu eiddo. Bydd eich alldaliadau ariannol yn siŵr o fod wedi dechrau cyn yr ad-daliad morgais cyntaf hyd yn oed.