Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

10 Buddsoddiadau - ochr fwy peryglus cynilo (ond un gwerth chweil o bosibl)

Hyd yn hyn yr ydym wedi canolbwyntio ar gyfrifon cynilo lle nad yw’r arian a adneuwyd mewn perygl oni bai fod y sefydliad yn methu, a hyd yn oed wedyn mae gwarchodaeth deilwng, fel y nodwyd yn gynharach.

Graff llinell yw’r ddelwedd sy’n dangos y symudiad yn y mynegai FTSE-100 o’i lansio yn 1984 i 2022. Dros y cyfnod hwnnw cododd y mynegai o 1000 i dros 7500. Er bod y duedd wedi bod yn amlwg ar i fyny, bu rhai gostyngiadau sylweddol yn y mynegai yn ystod y blynyddoedd hyn – yn fwyaf arwyddocaol yn y 2000au cynnar ac eto ar ddiwedd y 2000au. Mae’r cwymp yn y 2000au cynnar wedi deillio o fyrstio’r swigen ‘dotcom’ (yr hapfasnachu mewn cwmnïau cysylltiedig â’r rhyngrwyd). Mae’r cwymp yn niwedd y 2000au wedi deillio o’r argyfwng bancio byd-eang. Mae’r gostyngiad sydyn yn nechrau 2020 yn ymwneud ag effaith pandemig Covid-19.
Ffigur 11 Mynegai cyfranddaliadau can cwmni’r FTSE 1984-2022

Gyda buddsoddiadau (a all gynnwys cyfranddaliadau, bondiau neu gronfeydd buddsoddi sy’n gallu dal y mathau hyn o asedau), gall y buddsoddiad ei hun ostwng neu godi mewn gwerth sy’n ychwanegu risg sylweddol, ond gall hefyd arwain at fuddion llawer mwy. Cofiwch hefyd, er nad ydym yn mynd i ormod o fanylion am y ffioedd ar gyfer buddsoddi, bod rhywbeth i’w dalu fel arfer – boed hynny i frocer i brynu cyfranddaliadau, rheolwr cronfa i reoli eich arian neu’r llywodraeth mewn treth. Felly holwch cyn buddsoddi.

Yn nes ymlaen byddwn yn archwilio cronfeydd buddsoddi, sy’n cynrychioli’r ffordd arferol y mae buddsoddwyr personol yn buddsoddi mewn cyfranddaliadau ac asedau eraill fel nwyddau ac eiddo. Gwneir hyn drwy gyfuno llawer o arian buddsoddwyr mewn cronfa anferth lle gall rheolwr fuddsoddi’r arian hwnnw ym mhob math o wahanol fathau o fuddsoddiadau – felly does dim angen i chi fod yn rhy weithredol a gadael i rywun arall wneud y gwaith caled i chi (am ffi, wrth gwrs).

Efallai eich bod yn meddwl nad yw buddsoddiadau fel hyn ar eich cyfer chi, ond os oes gennych chi gynilion pensiwn, yna pa un a ydych yn ei wybod ai peidio, rydych bron yn sicr yn fuddsoddwr gan y bydd eich arian mewn un neu nifer o gronfeydd. Bydd yr adrannau nesaf yn eich helpu i ddysgu mwy am y ffordd y mae eich arian yn cael ei fuddsoddi.

Er mwyn deall natur y cronfeydd hyn, gadewch i ni edrych yn gyntaf ar sut mae’r prif fathau o fuddsoddiadau’n gweithio rhag ofn eich bod am fuddsoddi’n uniongyrchol ynddynt, neu os ydych chi ond eisiau cael gwybodaeth er mwyn deall mwy am flociau adeiladu’r cronfeydd.


Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.