Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

11 Deall cyfranddaliadau

Mae’r ffigur yn dangos pentyrrau o ddarnau punnoedd.
Ffigur 12 Rhaid i ddifidendau cwmni gael eu cymeradwyo gan y cyfranddalwyr

Gelwir cyfranddaliadau hefyd yn ‘ecwitïau’. Maent yn rhoi hawl i’r deiliad gael cyfran neu ranberchenogaeth mewn cwmni. Gan ddibynnu ar y math o gyfran, gallai hyn roi hawl i’r cyfranddaliwr bleidleisio ar sut mae’r cwmni’n cael ei redeg. Mae cyfranddaliadau hefyd fel arfer yn rhoi hawl i’w perchnogion gael difidendau, y gall y cwmni eu talu o’r elw a wna. I’r cyfranddaliwr, derbyn y difidendau hyn yw elfen incwm yr elw o’i fuddsoddiad yn y cyfranddaliadau.

Tabl 3 Prisiau cyfranddaliadau rhai adwerthwyr dethol yn y DU 27 Ebrill 2022 ( ceiniog, c)
Uchel (c) Isel (c) Cwmni Pris (c) +/- (c) Arenillion (%) P/E
234 130 JD Sports 130 -3 0.2 15.7
257 132 Marks & Spencer 137 -5 -- --
8426 5770 Next 5892 -44 -- 12.9
340 235 Sainsbury J. 239 -1 4.4 20.0
303 220 Tesco 274 +3 3.6 20.8
(Ffynhonnell: The Times, 28 Ebrill 2022

Nodiadau:

  1. Ni ddarperir arenillion ar gyfer cwmnïau nad ydynt wedi talu difidend ar gyfer eu blwyddyn ariannol flaenorol.
  2. Ni ellir darparu P/E (Pris i Enillion) ar gyfer cwmnïau y nodwyd eu bod wedi cael colled yn eu blwyddyn ariannol flaenorol.

Edrychwch ar y tabl uchod sy’n dangos prisiau cyfranddaliadau rhai cwmnïau yn y DU. Cymerwch amser i ymgyfarwyddo â’r termau allweddol a ddefnyddir wrth ddadansoddi perfformiad cyfranddaliadau cwmni.

Dyma esboniad o’r wybodaeth a gyflwynir yng ngholofnau’r tabl.

  • Uchel: pris uchaf cyfranddaliad mewn cyfnod penodol, er enghraifft dros y flwyddyn ddiwethaf.
  • Isel: pris isaf cyfranddaliad mewn cyfnod penodol, er enghraifft dros y flwyddyn ddiwethaf.
  • Cwmni: enw’r cwmni y dangosir ei gyfranddaliadau yn y tabl.
  • Pris: pris cyfredol y cyfranddaliad, a ddangosir mewn ceiniogau (fel arfer y pris ar ddiwedd y diwrnod gwaith blaenorol).
  • +/-: y newid ym mhris diweddaraf cyfranddaliad o’r diwrnod blaenorol.
  • Arenillion: yr incwm difidend fesul cyfranddaliad ar ôl treth a fynegir fel canran o bris y cyfranddaliad. Gall ffigurau uchel awgrymu incwm uwch o fuddsoddiadau, ond gall arenillion uchel hefyd ddangos nad yw’r cwmni’n tyfu’n gyflym iawn neu ei fod yn eithaf peryglus.
  • P/E: y ‘gymhareb pris/enillion’ yw pris cyfranddaliadau wedi’i rannu â’r enillion fesul cyfranddaliad. Felly, os yw pris y cyfranddaliad yn 200 ceiniog a’r enillion fesul cyfranddaliad yn 5 ceiniog, byddai’r gymhareb P/E yn 40 (sylwer mai enillion yw elw’r cwmni ar ôl treth, hy, elw net). Mae buddsoddwyr yn barod i dalu mwy am gyfranddaliadau y credant fydd yn cynyddu’n gryf, felly mae’r galw yn gwthio pris y cyfranddaliadau i fyny, sydd yn ei dro’n cynyddu’r gymhareb P/E. Gwelir y gymhareb P/E yn aml fel baromedr hyder yn rhagolygon cwmni.

Mae prisiau cyfranddaliadau i’w gweld yn y rhan fwyaf o bapurau newydd a all gynnwys rhai o’r manylion ychwanegol a nodir uchod.

Bydd y pris y gellir prynu neu werthu cyfranddaliad penodol arno yn amrywio o funud i funud yn dibynnu ar faint o fuddsoddwyr sydd am eu prynu a faint o ddeiliaid presennol sydd am werthu. Os yw buddsoddwyr yn gallu gwerthu cyfranddaliadau am bris uwch nag a dalwyd ganddynt yn wreiddiol, maent yn gwneud elw cyfalaf. Os ydynt yn gwerthu am lai, maent yn gwneud colled cyfalaf.

Caiff cyfranddaliadau eu prynu drwy frocer stoc. Gall brocer stoc fod yn gwmni arbenigol neu’n gangen o un o fanciau’r stryd fawr. Gallwch ddod o hyd i un mewn sawl ffordd, drwy eirda ar lafar, drwy’r rhyngrwyd neu drwy’r Gymdeithas Rheoli Buddsoddiadau Personol a Chyngor Ariannol (PIMFA) [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .

Gweithgaredd 6 Deall gwybodaeth am gyfranddaliadau

Timing: Caniatewch tua 5 munud ar gyfer y gweithgaredd hwn

Edrychwch ar y data yn y tabl uchod. Heb ymchwilio ymhellach, beth yn eich barn chi mae’r wybodaeth yn ei ddweud wrthym am berfformiad y cwmnïau?

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Answer

Yr wybodaeth fwyaf arwyddocaol yw ble mae’r pris cyfranddaliadau presennol mewn perthynas â’r pwyntiau uchel ac isel yn y flwyddyn ddiwethaf. Gall buddsoddwyr weld y rheini sydd â phris cyfranddaliadau sy’n agos at frig y flwyddyn fel rhai sy’n gwneud yn well na’r rheini y mae prisiau eu cyfranddaliadau’n agos at incwm isel y flwyddyn. Ond noder, fodd bynnag, os yw’r holl brisiau cyfranddaliadau (neu’r rhan fwyaf ohonynt) yn agos at eu lefel isel am y flwyddyn, mae hyn bron yn sicr yn adlewyrchu bod y farchnad ecwiti drwyddi draw yn profi cyfnod o wendid. Mae’r wybodaeth o’r data cynnyrch a P/E yn fwy cymhleth i’w dehongli – er enghraifft, gallai cynnyrch uchel arwain at gwmni’n talu difidend uchel i gadw buddsoddwyr yn hapus ar adeg o drafferthion i’r busnes.