Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2 Problem cynilo’r DU

Mae’r ffigur yn dangos sawl pentwr o geiniogau, gyda’r pentwr yn codi’n raddol o’r chwith i’r dde. Ar ochr dde’r staciau hyn mae pot jam yn llawn darnau arian.
Ffigur 2 Ydych chi’n adeiladu eich cynilion neu’n eu gostwng drwy wario?

Roedd y fideo yn yr adran flaenorol yn sôn am y gwahanol resymau dros gynilo arian.

Beth bynnag yw eich rhesymau eich hun dros gynilo arian, y gwir amdani yw nad yw’r DU yn dda iawn am wneud hynny! Mae’r data yn y tablau isod yn gwneud hyn yn glir iawn. Mae gan y DU gymhareb cynilion is na’r rhan fwyaf o wledydd eraill Ewrop (Tabl 1) ac yn ystod yr ugain mlynedd ddiwethaf mae wedi bod yn gwaethygu (Tabl 2).

Tabl 1 Cymarebau Cynilion Ewropeaidd 2018. Cynilion fel % o incwm gwario.
Gwlad Cymhareb Cynilion (%)
Sweden 15.40
Yr Almaen 10.95
Yr Iseldiroedd 8.40
Ffrainc 8.38
Iwerddon 5.78
Yr Undeb Ewropeaidd (cyfartaledd) 3.70
Y Deyrnas Unedig 0.37
Ffynhonnell: OECD (2020)
Tabl 2 Cymhareb Cynilion y DU 2018. Cynilion fel % o incwm gwario.
Blwyddyn Cymhareb Cynilion (%)
2000 4.97
2004 3.68
2008 3.79
2012 4.35
2016 1.74
2018 0.37
Ffynhonnell: OECD (2020)

Gweithgaredd 2 Esbonio cyfradd gynilo wael y DU

Timing: Caniatewch tua 5 munud ar gyfer y gweithgaredd hwn

Yn eich barn chi, beth yw’r rhesymau dros record wael y DU o ran cynilion?

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Answer

Mae nifer o resymau tebygol dros y gymhareb cynilion isel yn y DU.

Yn ystod y degawd diwethaf, gwelwyd gwerth incwm gwirioneddol – hynny yw, incwm ar ôl addasu ar gyfer chwyddiant prisiau – yn gostwng i lawer o bobl. Gyda llai o arian yn weddill ar ôl talu biliau’r cartref, mae’n anochel mae’n debyg y bydd cynilion yn dioddef.

Rheswm arall efallai yw argaeledd dyled. Benthyca arian yn hytrach na defnyddio cynilion yw’r hyn y mae llawer yn ei wneud i dalu am wariant brys bywyd neu, dyweder, am gost gwyliau. Ond gall hyn fod yn ffordd ddrud iawn o dalu costau o’r fath.

Un rheswm dros y gostyngiad yng nghymhareb arbedion y DU yw bod cyfraddau llog yn y DU wedi bod ar lefelau hanesyddol isel ers yr argyfwng ariannol ddiwedd y 2000au – ac wedi cyrraedd y lefel isaf erioed yn 2020 ar ôl i bandemig Covid-19 daro’r DU. Gan fod y llog a delir ar gyfrifon cynilo mor isel, mae’r cymhelliant i gynilo yn llai, ac efallai fod llawer wedi dewis gwario’r arian yn lle hynny.

Arweiniodd pandemig Covid-19 at gynnydd yn y gymhareb arbedion o ganlyniad i leihad yn yr ystod o weithgareddau y gallai pobl wario arian arnynt (fel gwyliau). Wrth i fywyd ddychwelyd yn araf i normal yn 2021 a 2022 mae'r gymhareb arbedion wedi gostwng yn ôl. Mae'r pwysau eithafol ar gyllidebau cartrefi a achoswyd gan yr ymchwydd diweddar mewn costau ynni a chostau eraill yn debygol o roi mwy o bwysau ar i lawr ar y gymhareb.