Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3 Yr archfarchnad cynilion: Pa fath o gyfrifon alla i eu cael?

Boed hynny ar y rhyngrwyd, yn y cyfryngau print neu ddim ond yn ffenestri banciau a chymdeithasau adeiladu (er na fyddant yn dweud wrthych am gyfraddau gwell posibl mewn mannau eraill!) fe welwch fanylion cannoedd o wahanol gyfrifon, ond mae pa rai i'w dewis yn dibynnu ar eu nodweddion ac ar eich amgylchiadau chi.

Graff llinell yw’r ddelwedd sy’n dangos cyfraddau llog ar gyfrif cynilo mynediad rhwydd ac ar fond cynilo cyfradd sefydlog 3 blynedd dros gyfnod o dair blynedd. Mae’r echelin fertigol yn dangos cyfraddau llog. Mae’r echelin llorweddol yn dangos y cyfnod amser, mewn blynyddoedd, hyd at 3 blynedd. Dros y cyfnod o 3 blynedd, nid yw cyfradd y llog yn y bond cynilion cyfradd sefydlog wedi newid, sef 2%, tra bo’r gyfradd llog ar y cyfrif mynediad rhwydd yn symud i fyny ac i lawr, gyda chyfradd isel o 0.6% ac uchel o 2.65%.
Ffigur 3 Cyfraddau cynilo sefydlog o’i gymharu â chyfraddau amrywiadwy

Wrth ddewis eich cyfrifon cynilo, un penderfyniad allweddol yw a ddylid dewis cynnyrch mynediad hawdd lle bydd y gyfradd yn amrywiadwy neu’n gynnyrch cyfradd sefydlog lle mae’r gyfradd, fel yr awgryma’r term yn glir, yn sefydlog am gyfnod y cynnyrch.

Cyfeirir yn aml at gynnyrch cyfradd sefydlog fel 'bondiau', er y dylech geisio cael y term hwnnw allan o'ch pen yng nghyd-destun cynilion gan ei fod yn derm dryslyd o gofio bod llawer o fuddsoddiadau hefyd yn cael eu galw'n fondiau. Cyfrifon cynilo yn unig ydyn nhw sy'n talu cyfradd llog sefydlog.

Penderfyniad arall i'w wneud yw a ddylid mynd am ISA arian parod neu gyfrif cynilo safonol. Rydym yn egluro’n ddiweddarach beth yw ISAs arian parod yn fanwl, ac a ddylid mynd am un. Er hynny, mae eu hanfod sylfaenol yn eithaf syml sef mai cyfrifon cynilo arferol yn unig ydynt, lle nad oes treth ar y llog, a chan eu bod yr un fath â chyfrifon cynilo arferol, mae’r disgrifiadau isod yn berthnasol i ISAs arian parod a chyfrifon safonol.

Gadewch i ni edrych yn fanylach ar y gwahanol fathau o gyfrifon.

Cyfrifon mynediad rhwydd (neu ‘mynediad ar unwaith’)

Mae’r rhain yn tueddu i roi mynediad rhwydd i chi er mwyn i chi allu tynnu arian allan fel y mynnwch (er bod rhai yn cyfyngu ar gyfanswm y didyniadau y gallwch eu gwneud bob blwyddyn). Maent yn tueddu i dalu cyfraddau is na chyfrifon cyfradd sefydlog, ond maent yn lle da i gadw'ch arian os ydych am fod ei angen yn fuan (neu'n aml).

Mae’r cyfraddau llog ar gyfrifon o’r fath yn amrywiadwy er mwyn iddynt allu symud i fyny ac i lawr, naill ai’n unol â Chyfradd Banc Banc Lloegr (buoch yn edrych ar Gyfradd Banc yn Sesiwn 3). Ond mae penderfyniadau ynghylch union amseriad a graddfa’r symudiadau yn nwylo’r banc neu’r gymdeithas adeiladu a gallant ddigwydd unrhyw bryd, felly cadwch lygad barcud allan.

Gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn cadw llygad am gyfraddau ‘bonws’ rhagarweiniol. Mae’r rhain yn rhoi hwb dros dro i logau i ddenu cwsmeriaid newydd. Mewn gwirionedd, maen nhw’n beth da i lawer, gan eu bod i bob pwrpas yn gweithredu fel gwarant cyfradd sylfaenol yn ystod y cyfnod rhagarweiniol, gan addo o leiaf rhywfaint o log i chi. Ond mae’n hanfodol cofio’r dyddiad gorffen ar gyfer y bonws a newid cyn gynted ag y daw i ben, fel nad ydych chi’n aros ar gyfradd wael.

Cyfrifon cyfradd sefydlog

Mae’r rhain yn aml yn rhoi gwell elw na’u cymheiriaid sy’n rhoi mynediad rhwydd ac rydych chi’n cael sicrwydd am y llog y byddwch chi’n ei dderbyn. Cyfrif cynilo yn unig yw cyfrif cyfradd sefydlog lle mae'r swm rydych chi'n ei ennill wedi'i nodi’n bendant dros gyfnod penodol, fel arfer unrhyw beth rhwng 1 a 5 mlynedd.

Fel arfer, mae cyfraddau sefydlog ychydig yn uwch na chyfraddau cyfrifon mynediad rhwydd – er y gallant fod yn is weithiau. Pe bai’r cyfraddau cynilo presennol yn cynyddu yn ystod y cyfnod hwnnw, ni fyddech chi yn elwa o gynnydd mewn cyfraddau. Ar y llaw arall, maent yn darparu gwarchodaeth rhag ofn i gyfraddau ostwng yn y cyfnod hwnnw o ystyried eu natur sefydlog.

Fel arfer, chewch chi ddim cael gafael ar yr arian parod yn ystod y tymor (oni bai ei fod yn cael ei gadw mewn ISA arian parod, er bod cosbau i dynnu'n ôl yn gynnar o'r rheini).

Mae’r ymadrodd ‘fel arfer’ yn bwysig gan fod rhai eithriadau, hyd yn oed y tu allan i ISA arian parod. O bryd i’w gilydd, mae rhai banciau’n caniatáu tynnu arian allan yn gynnar am ffi ychwanegol, ond mae hyn yn beth prin iawn. Hefyd, yn syth ar ôl i bandemig Covid-19 daro’r DU, roedd llawer o fanciau wedi llacio’r rheolau ar gyfer pobl mewn trafferthion ariannol. Ac eto, os ydych chi’n cael cyfrif cyfradd sefydlog, oni fo’r telerau’n caniatáu’n glir ar gyfer tynnu’r arian allan yn gynnar, peidiwch â chyfrif ar hynny.

Cyfrifon rhybudd

Mae math arall, llai cyffredin o gyfrif a elwir yn gyfrif rhybudd sy’n hybrid o’r ddau. Yma, rhaid ichi roi rhybudd pan fyddwch am dynnu arian allan, er enghraifft, 60 neu 90 diwrnod. Mae cyfraddau’n tueddu i amrywio ac rydych yn tueddu i gael cyfraddau gwell nag ar fynediad rhwydd, ond nid ydynt yn tueddu i fod mor uchel â chyfrifon cyfradd sefydlog.

Cyfrifon mynediad cyfyngedig

Cyfrifon yw’r rhain lle gallwch dynnu arian allan ond ddim ond ar delerau penodol – er enghraifft, un tynnu arian allan unwaith y flwyddyn neu, dyweder, hyd at ddwy neu dair o weithiau. Bydd mwy o dynnu arian yn arwain at gost i’r cynilwr, fel arfer drwy dynnu arian o’r llog sy’n cael ei dalu iddo.

Cyfrifon cynilo rheolaidd

Mae’r rhan fwyaf o gyfrifon cynilo rheolaidd yn mynnu eich bod yn cynilo arian bob mis gyda llog yn cael ei dalu’n flynyddol. Maent yn cynnig cyfraddau llog uwch na chyfrifon cynilo sefydlog neu fynediad rhwydd traddodiadol, ond maent yn tueddu i osod telerau ac amodau caeth, megis cyfyngu ar faint o weithiau y gallwch dynnu arian allan, neu eich gorfodi i dalu arian i mewn bob mis. Ar ôl blwyddyn, bydd eich arian fel arfer yn mynd i mewn i gyfrif safonol – felly byddwch yn barod i ‘newid’ i fargen well.

Gweithgaredd 3 Cyfrifon gyda chyfyngiadau ar dynnu arian allan

Timing: Caniatewch tua 5 munud ar gyfer y gweithgaredd hwn

Pam fyddech chi am gynilo mewn cyfrif sy’n cyfyngu ar dynnu arian allan?

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Answer

Yr ateb syml yw bod cyfrifon sydd â mynediad dan reolaeth fel arfer yn cynnig cyfraddau llog (ychydig) uwch na chyfrifon mynediad cyflym neu rwydd. Dyna’r cymhelliad i chi.

I’r banc neu’r gymdeithas adeiladu, mae mwy o sicrwydd y byddwch yn gadael eich cynilion heb eu cyffwrdd os byddwch yn rhoi eich arian mewn cyfrifon gyda rheolaethau ar fynediad, sy’n eu galluogi i ragweld eu llif arian yn well. Cofiwch fod y banc yn defnyddio’r arian rydych chi’n ei gynilo i helpu i ariannu ei weithgareddau benthyca – fel benthyciadau a morgeisi.