Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

4 Y Gymraeg

Cymraeg a Saesneg yw ieithoedd gweithredol swyddogol Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru. Mae tua 600,000 o bobl yng Nghymru yn siarad Cymraeg, ac mae gan Lywodraeth Cymru uchelgais i gynyddu'r nifer hwnnw i filiwn erbyn 2050.

Mae'r Gymraeg wedi bod yn rhan annatod o wleidyddiaeth Cymru. Mae'n aml yn sail i hunaniaeth genedlaethol ac, fel y cyfryw, mae cysylltiad agos wedi bod rhyngddi â Phlaid Cymru ers tro, er bod pob un o bedwar Prif Weinidog Llafur Cymru wedi bod yn siaradwyr Cymraeg.

Mae datganoli wedi cael effaith gadarnhaol ar y Gymraeg, gan greu mwy o gyfleoedd i ddefnyddio'r iaith mewn trafodaethau gwleidyddol ac wrth ddrafftio cyfraith. Yn ddi-os, mae mentrau i gefnogi'r iaith, megis Agenda 2050 a Mesur y Gymraeg 2011, wedi bod yn fuddiol iddi.


Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.