Mathemateg Pob dydd 2
Mathemateg Pob dydd 2

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 2

5.2 Dehongli graffiau llinell

Mae dehongli graffiau llinell hefyd yn debyg iawn i’r ffordd rydych yn dehongli siartiau bar; mae’n fater o ddefnyddio’r graddfeydd ar y graff i ganfod gwybodaeth.

Gan eich bod eisoes wedi dysgu ac ymarfer dehongli siartiau bar, gallwch fynd yn syth at weithgaredd ar ddehongli graffiau llinell.

Gweithgaredd 10: Graff llinell poblogaeth

 1. Mae’r graff yn dangos gwybodaeth am boblogaeth pentref mewn miloedd dros gyfnod o amser.

  Described image
  Ffigur 22 Graff llinell yn dangos poblogaeth pentref dros amser
  • a.Beth oedd poblogaeth y pentref yn 1991?

  • b.Beth oedd y cynnydd yn y boblogaeth rhwng 1981 a 2011?

  • c.Faint ddisgynnodd y boblogaeth rhwng 1991 a 2001?

Ateb

 1.  

  • a.8000 oedd y boblogaeth yn 1991.
  • b.6000 oedd y boblogaeth yn 1981, 10 000 oedd y boblogaeth yn 2011. Mae hwn yn gynnydd o 10 000 − 6000 = 4000.
  • c.8000 oedd y boblogaeth yn 1991 ac roedd yn 7000 erbyn 2001. 8000 − 7000 = 1000. Felly disgynnodd y boblogaeth 1000.
 1. Cadwodd Campfa Ceri gofnod o nifer ei haelodau yn ystod 2018.

  Mae’r graff isod yn dangos gwybodaeth am y canlyniadau.

  Described image
  Ffigur 23 Graff llinell yn dangos niferoedd aelodau campfa yn 2018
  • a.P’un oedd yr unig fis pan oedd mwy o aelodau benyw nag aelodau gwryw?
  • b.Amcangyfrifwch y gwahaniaeth yn niferoedd yr aelodau ym mis Hydref.
  • c.Ym mha fis oedd y gwahaniaeth lleiaf rhwng niferoedd y gwrywod a’r benywod?

Ateb

 1.  

  • a.Ionawr
  • b.Caniateir 13 (+/− 1) gan fod y cwestiwn hwn yn amcangyfrif
  • c.Tachwedd

Sut hwyl gawsoch chi? Gobeithio eich bod wedi gallu ateb yr holl gwestiynau heb ormod o drafferth. Cyn belled â’ch bod wedi gweithio allan y raddfa’n gywir ac wedi darllen y cwestiwn yn ofalus, nid yw’n rhy gymhleth.

Erbyn hyn rydych wedi edrych ar bob lluniad ac wedi dehongli pob math o siart a graff, felly mae’n bryd symud ymlaen i edrych ar ffyrdd eraill o ddefnyddio data: cyfartaleddau ac amrediad.

Crynodeb

Yn yr adran hon, rydych wedi dysgu:

 • pa fathau o ddata y gellir eu cynrychioli’n addas gan graff llinell a pha fathau sy’n fwyaf addas ar gyfer mathau eraill o siartiau.
 • sut i ddehongli’r wybodaeth a ddangosir ar graff llinell
 • sut i luniadu graff llinell cywir ar gyfer set penodol o ddata.
FSM_2_WELSH

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.