Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

13 Bod yn siopwr doethach ar-lein

Mae’r ffigur yn llun o fenyw ifanc yn eistedd wrth fwrdd mewn caffi yn dal cerdyn credyd a ffôn symudol wrth iddi wneud trafodiad ar-lein.
Ffigur 9 Byddwch yn ofalus wrth ddarparu manylion eich cardiau credyd

Dyma rai awgrymiadau defnyddiol i ddefnyddwyr sy’n prynu ar-lein, er bod llawer o awgrymiadau ar brynu ar-lein yr un fath ag ar gyfer prynu o siop.

 • Gwnewch yn siŵr nad dim ond ymweld ag un wefan fyddwch chi cyn prynu. Efallai fod cynnig gwych ar gael yn rhywle arall – ac yn rhatach.
 • Defnyddiwch adwerthwyr a gwasanaethau rydych chi’n gwybod amdanyn nhw – neu rai sydd wedi cael eu hargymell i chi gan ffynhonnell yr ydych yn ymddiried ynddi fel MoneySavingExpert. Os yw'n wefan nad ydych wedi'i ddefnyddio o'r blaen, edrychwch ar adolygiadau ar-lein ar safleoedd fel Trustpilot a Feefo. Ydy cwsmeriaid eraill wedi rhoi gwybod am brofiadau da wrth ddefnyddio’r safle?
 • Efallai fod gan gwmni wefan wych, ond dydy hynny ddim yn golygu ei fod yn parchu’r gyfraith.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod cyfeiriad llawn y masnachwr – yn enwedig os yw’r cwmni wedi’i leoli y tu allan i’r DU. Mae prynu o dramor yn hawdd ar y rhyngrwyd felly mae'n bwysig eich bod yn gwybod eich hawliau.
 • Peidiwch â thybio bod cwmni ar y rhyngrwyd wedi’i leoli yn y DU ddim ond am fod gan ei gyfeiriad gwe ‘DU’ ynddi – edrychwch ar y cyfeiriad ffisegol a’r rhif ffôn.
 • Ystyriwch y costau cludo, postio a phacio. Dylech eu pwyso a'u mesur yn erbyn y costau parcio a theithio y byddai'n rhaid i chi eu talu petaech yn mynd i'r stryd fawr.
 • Er bod siopa o wefannau tramor yn gymharol ddiogel, gall fod yn anodd gorfodi eich contract os aiff pethau o chwith. Ystyriwch dalu gyda cherdyn credyd, yn enwedig os yw'r eitem rydych chi'n ei phrynu yn costio mwy na £100, gan eich bod wedyn yn cael gwarchodaeth Adran 75, sy'n golygu y gallwch hawlio gan y cwmni cardiau credyd os bydd unrhyw beth yn mynd o'i le. Prynu am lai na £100? Byddwch yn dal i gael gwarchodaeth ad-daliad.
 • Os ydych yn ystyried prynu o wefan dramor, edrychwch ar y costau y byddech yn eu hwynebu os oes rheswm dros ddychwelyd y nwyddau. Gall y costau hyn fod yn uchel iawn.
 • Chwiliwch am wefannau sydd â ffordd ddiogel o dalu (a elwir yn gyfleuster amgryptio) – mae’r rhain yn dangos clo clap, fel y nodir yn y gweithgaredd blaenorol, cyn y cyfeiriad gwe neu ar waelod y sgrin pan fyddwch yn llenwi manylion y taliad. Hefyd, gwnewch yn siŵr bod cyfeiriad y wefan yn dechrau gyda ‘https’ yn hytrach na dim ond ‘http’.
 • Gwiriwch a oes gan y cwmni ddatganiad preifatrwydd sy'n dweud wrthych beth fydd yn ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol. Mae hyn yn ofynnol dan y GDPR.
 • Os ydych yn prynu o safle arwerthu, edrychwch ar enw da'r gwerthwr. Byddwch yn ofalus, bydd rhai masnachwyr yn creu cyfrifon ffug ac yn postio sylwadau da amdanynt eu hunain. Edrychwch i weld faint o drafodion mae’r person sy’n rhoi adborth wedi’u gwneud ar-lein; bydd rhif wrth ymyl ei enw yn dangos hyn.
 • Byddwch yn ofalus: os yw’r pris yn rhy dda i fod yn wir, fel arfer dyna ydyw.
(Addaswyd o Callaghan et al., 2012, tt. 109–10)
AOM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach6

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored7.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad8 a Thystysgrifau9.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn10 a chofrestrwch i'n cylchlythyr11 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored12