Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

Glossary

AD
Talfyriad o ‘Adnoddau Dynol’.
Aelodau gweithredol
Pobl sy’n cyfrannu at gynllun pensiwn ar hyn o bryd – yn hytrach na phensiynwyr sy’n tynnu pensiwn o gynllun, neu bobl nad ydynt yn bensiynwyr sydd wedi rhoi'r gorau i wneud cyfraniadau (er enghraifft, pobl sydd wedi rhoi'r gorau i gyfrannu at gynllun galwedigaethol oherwydd eu bod wedi symud i swydd arall).
Blwydd-dal
Incwm sicr a roddir gan gwmni yswiriant yn gyfnewid am werth eich pot pensiwn.
Cyfraniadau Yswiriant Gwladol (YG)
Math o dreth incwm sy’n daladwy gan bobl nes maen nhw’n cyrraedd oedran pensiwn y wladwriaeth.
Cynllun pensiwn yn y gweithle
Cynllun pensiwn sy’n cael ei ddarparu gan gyflogwr i weithwyr cymwys (sy’n cael eu cofrestru ar y cynllun yn awtomatig oni bai eu bod yn optio allan).
Cynllun Pensiwn y Wladwriaeth ar sail Enillion (SERPS)
Pensiwn y wladwriaeth sy’n ategu ‘hen’ bensiwn sylfaenol y wladwriaeth.
Hirhoedledd
Disgwyliad oes (ym maes demograffeg) neu fyw i fod yn hen.
ISA
Cyfrif Cynilo Unigol. Cyfrifon di-dreth ar gyfer cynilion a buddsoddiadau yw ISAs.
Prawf modd
Taliadau, fel budd-daliadau gwladol, sy’n ddibynnol ar asesu incwm ymgeisydd neu ei adnoddau eraill.
Sector cyhoeddus
Y rhan o’r economi sydd dan reolaeth y wladwriaeth.
Sector preifat
Y rhan o’r economi nad yw dan reolaeth y wladwriaeth.
Treth Etifeddiant
Treth yn y DU ar arian, eiddo ac asedau eraill sy’n cael eu hetifeddu.
AOM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach6

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored7.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad8 a Thystysgrifau9.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn10 a chofrestrwch i'n cylchlythyr11 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored12