Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

1 Incwm a threthi

Mae dwy ochr i gyllidebu – cyfrifo incwm ac amcangyfrif gwariant.

Mae’r ochr incwm fel arfer yn haws i lawer ohonom, oherwydd yr arian rydyn ni’n ei gael gan ein cyflogwyr neu drwy fudd-daliadau’r llywodraeth yw hwn.

Mae bod yn hunangyflogedig neu fod â mwy nag un ffynhonnell incwm yn gallu gwneud cyllidebu’n anodd, oherwydd mae’n debygol y bydd ansicrwydd ynghylch faint o arian y byddwch chi’n ei ennill yn ystod y flwyddyn sydd i ddod, gan olygu y bydd ychydig mwy o waith dyfalu yn eich cyllideb.

Ffotograff o gwpl ifanc yn astudio gwaith papur, gyda gliniadur ar agor ar ‘ynys’ mewn cegin, yw’r ddelwedd.
Ffigur 1 Mynd i'r afael â chyllid yr aelwyd

Wrth ymgorffori eich incwm yn eich cyllideb, mae angen i chi ganolbwyntio ar incwm net. Dyma’r incwm rydych chi’n ei gael ar ôl i dreth a didyniadau eraill gael eu tynnu o’ch cyflog (sef eich incwm gros).

Os ydych chi’n gyflogedig, mae'r didyniadau hyn yn cael eu gwneud i chi ac yn cael eu nodi ar eich slip cyflog misol. Os ydych chi’n hunangyflogedig neu’n gontractwr, bydd angen i chi ymgorffori treth a didyniadau eraill eich hun, neu gyflogi cyfrifydd i wneud hynny i chi.

Ond hyd yn oed os yw’r didyniadau hynny’n cael eu gwneud i chi, mae’n bwysig eich bod yn eu deall er mwyn gwneud yn siŵr eu bod nhw’n iawn. Felly, yn y cam nesaf, byddwch yn edrych ar y ddau brif ddidyniad sy’n cael eu tynnu o incwm gros – treth incwm a chyfraniadau Yswiriant Gwladol.

AOM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach6

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored7.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad8 a Thystysgrifau9.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn10 a chofrestrwch i'n cylchlythyr11 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored12