Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

Glossary

Bond Premiwm
Bond loteri sy’n cael ei gyflwyno gan lywodraeth y DU drwy ei hasiantaeth Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol (NS&I).
CThEM
(Term llawn: Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi.) Y corff yn y DU sy’n gyfrifol am gasglu refeniw trethi.
Cyfraniadau Yswiriant Gwladol (YG)
Didyniadau o enillion yn y DU. Mae cofnod o’r cyfraniadau yn helpu i bennu a oes gan unigolyn hawl i rai o fudd-daliadau’r wladwriaeth, fel Pensiwn y Wladwriaeth.
Cyllideb
Cynllun ariannol ar gyfer cyfnod yn y dyfodol – mis neu flwyddyn fel arfer – sy’n nodi incwm a gwariant disgwyliedig.
Incwm gros
Incwm cyn unrhyw ddidyniadau, gan gynnwys treth incwm, Cyfraniadau Yswiriant Gwladol (YG) a chyfraniadau pensiwn.
Incwm net
Incwm ar ôl tynnu'r holl ddidyniadau o incwm gros.
ISA
Cyfrif Cynilo Unigol. Cyfrif cynilo lle mae'r llog neu enillion eraill yn ddi-dreth.
Marks and Spencer
Cadwyn o siopau adrannol yn y DU.
Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI)
Dull o fesur prisiau defnyddwyr yn y DU a'r brif sail ar gyfer mesur chwyddiant prisiau.
Treth Gyngor
Treth a godir gan awdurdodau lleol yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. Mae’r dreth yn seiliedig ar brisiadau eiddo.
Treth incwm
Treth ar enillion yn y DU.
Treth raddoledig
Treth lle mae’r swm a delir fel cyfran o incwm gros yn cynyddu wrth i incwm gynyddu (fel arfer drwy godiadau yn y gyfradd trethiant ymylol, ee, o 20% o gyflog gros i 40% o gyflog gros).
AOM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach6

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored7.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad8 a Thystysgrifau9.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn10 a chofrestrwch i'n cylchlythyr11 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored12