Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

Glossary

Bond Premiwm
Bond loteri sy’n cael ei gyflwyno gan lywodraeth y DU drwy ei hasiantaeth Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol (NS&I).
CThEM
(Term llawn: Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi.) Y corff yn y DU sy’n gyfrifol am gasglu refeniw trethi.
Cyfraniadau Yswiriant Gwladol (YG)
Didyniadau o enillion yn y DU. Mae cofnod o’r cyfraniadau yn helpu i bennu a oes gan unigolyn hawl i rai o fudd-daliadau’r wladwriaeth, fel Pensiwn y Wladwriaeth.
Cyllideb
Cynllun ariannol ar gyfer cyfnod yn y dyfodol – mis neu flwyddyn fel arfer – sy’n nodi incwm a gwariant disgwyliedig.
Incwm gros
Incwm cyn unrhyw ddidyniadau, gan gynnwys treth incwm, Cyfraniadau Yswiriant Gwladol (YG) a chyfraniadau pensiwn.
Incwm net
Incwm ar ôl tynnu'r holl ddidyniadau o incwm gros.
ISA
Cyfrif Cynilo Unigol. Cyfrif cynilo lle mae'r llog neu enillion eraill yn ddi-dreth.
Marks and Spencer
Cadwyn o siopau adrannol yn y DU.
Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI)
Dull o fesur prisiau defnyddwyr yn y DU a'r brif sail ar gyfer mesur chwyddiant prisiau.
Treth Gyngor
Treth a godir gan awdurdodau lleol yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. Mae’r dreth yn seiliedig ar brisiadau eiddo.
Treth incwm
Treth ar enillion yn y DU.
Treth raddoledig
Treth lle mae’r swm a delir fel cyfran o incwm gros yn cynyddu wrth i incwm gynyddu (fel arfer drwy godiadau yn y gyfradd trethiant ymylol, ee, o 20% o gyflog gros i 40% o gyflog gros).
AOM_2

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.