3.3 இணையம் மற்றும் தொடர்பு

1. இணையத்தின் கண்ணோட்டம்

இணையத்தின் கண்ணோட்டம்

Graphic showing how a computer is connected via Wi-Fi, an a server to the internet


இணைய சேவைகள் - உலகளாவிய இணையம்

Graphic showing data appearing on a computer screen

மின்னஞ்சல்

Graphic showing data an electronic mail and a letter

வீடியோ கொன்பிரசிங்

Graphic showing data video on a computer and smartphone

உடனடி குறுஞ்செய்தி

Graphic showing different internet instant messages

கோவைப் பரிமாற்றம்

Graphic showing a file moving from a server to a laptop

ஈ-வர்த்தகம்

Graphic showing money, a shopping trolley and money transfer on a smartphone

மகிழ்வளிப்பு

Graphic showing entertainment services on a television, a games console and music streaming