3.6 விரிதாள்களைப் (Spreadsheets) பயன்படுத்தி தரவு பகுப்பாய்வு (Data Analysis) செய்தல்

1. விரிதாள் (Spreadsheets) அறிமுகம்

தரவு பகுப்பாய்வு என்றால் என்ன?

Graphic showing data and charts on a spreadsheet.

ஒரு விரிதாள் (Spreadsheets) என்பது ஒரு இலத்திரனியல் ஆவணமாகும், இது வரிசைகள் மற்றும் நெடுவரிசைகளில் தரவை ஏற்பாடு செய்ய அனுமதிக்கிறது. விரிதாளில் உள்ள தரவுகளில் கணக்கீடுகள் மற்றும் பிற செயற்பாடுகளைச் செய்ய விரிதாள் நிரல்கள் உங்களை அனுமதிக்கின்றன. பல விரிதாள் நிரல்கள் உள்ளன, ஆனால் மைக்ரோசாப்ட் எக்செல் மிகவும் பொதுவான தெரிவுகளில் ஒன்றாகும்.

மைக்ரோசாப்ட் எக்செல் Microsoft Excel

கீழே உள்ள வரைபடம் எக்செல் புரோகிராம் திறக்கப்படும்போது அதன் முக்கிய விண்டோவைக் காட்டுகிறது. இந்த புரோகிரமின் முக்கிய கூறுகள் மற்றும் அம்சங்களுடன் வரைபடம் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

Graphic showing the controls of an Excel spreadsheet