3.5 விளக்கக்காட்சிகள்

1. விளக்கக்காட்சியின் அடிப்படைகள்

Graphic showing a presentation screen and a laptop

மைக்ரோசாஃப்ட் ஒபிஸ் பவர்பொயிண்ட் (Microsoft Office PowerPoint)

Graphic showing the controls for Microsoft Office PowerPoint


Google Slides

Graphic showing the controls for Google Slides