3.4 ஆவணம் தயாரித்தல்

1. ஆவணம் தயாரிப்பதற்கான அறிமுகம்

Graphic showing a computer and documents being prepared.

வேர்ட் செயலாக்க நிரல்கள்

Graphic showing a word processed document and the different controls