Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Fideo
  • 20 munud

Anghydraddoldebau hiliol mewn iechyd: Effaith COVID-19 yng Nghymru a thu hwnt

Diweddarwyd Dydd Mawrth, 4 Hydref 2022

Y modd y mae COVID-19 wedi taflu goleuni ar anghydraddoldebau hirsefydlog mewn iechyd o fewn cymunedau Du a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru, y DU a thu hwnt.

Bydd Dr Jenny Douglas yn cyflwyno trosolwg o anghydraddoldebau hiliol mewn iechyd o bersbectif hanesyddol a chymdeithasegol, gan ganolbwyntio yn bennaf ar y DU, ond yn gwneud cysylltiadau â’r UD. Bydd y cyflwyniad hwn yn canolbwyntio ar y modd y mae’r pandemig wedi adlewyrchu ac amlygu anghydraddoldebau rhyngblethol a oedd yn bodoli yn y gorffennol.

Bydd Roiyah Saltus yn ychwanegu at hyn gan edrych yn benodol ar anghydraddoldebau hiliol mewn iechyd yng Nghymru ac yn cyfeirio at ei hymchwil diweddar ar COVID-19 gyda chymunedau Du a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru.


Dogfen PDF Crynodeb ysgrifenedig 128.8 KB


Gweler yr holl ddolenni y cyfeiriwyd atynt yn y cyflwyniadau

Racial Inequities in health : the disproportionate impacts of COVID-19 on BME populations

Research Characteristics and outcomes of pregnant women admitted to hospital with confirmed SARS-CoV-2 infection in UK: national population based cohort study. BMJ 2020; 369 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m2107 (Cyhoeddwyd 8 Mehefin 2020) BMJ 2020;369:m2107

BBC / David Harewood (2 Mawrth 2021) Is Covid Killing People of Colour? BBC / Y Brifysgol Agored. Race, Covid and Me https://youtu.be/FdaGz5uFfRQ

The Impact of Covid in Wales: A reflection on Inequity and Solidarity 

Rocio Cifuentes (2020) All in it together? The impact of Coronavirus on BAME people in Wales 

Conduct a rapid review and change of death certification to include a field for ethnicity (2020) 

Adroddiad Arbennig Prif Swyddog Meddygol Cymru (2020) - trosolwg o heriau iechyd a lles allweddol

Grŵp Cynghorol BAME y Prif Weinidog ar COVID-19 - Adroddiad yr Is Grŵp Economaidd Gymdeithasol (2020)

Gwella cydraddoldeb hiliol yng Nghymru (2021) Cynhaliodd Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru adolygiad cyflym, adroddiadau o’r gorffennol, ymholiadau, ymchwil, mewnwelediadau a gasglwyd yn y gymuned ac arfer da sydd wedi’u gwreiddio ym mywydau, iechyd a lles grwpiau Du a lleiafrifol.

Thomas DR, Orife O, Plimmer A, Williams C, Karani G, Evans MR, Longley P, Janiec J, Saltus R, Shankar AG. Ethnic variation in outcome of people hospitalised during the first COVID-19 epidemic wave in Wales (UK): an analysis of national surveillance data using Onomap, a name-based ethnicity classification tool. BMJ Open. 2021 Awst 18;11(8):e048335. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34408047/  

Karl Murray (2020) The impact of COVID-19 on BAME Community and Voluntary Sector Organisations in Wales: Innovation, Resilience and Sustainability 

Saltus, R (2020) Holding on to the gains: Understanding the impact of the COVID-19 crisis on BAME groups in Wales

Saltus, R (2020) On yearning for the ‘old ways’ in the time of COVID – Sitting in the Twilight: Wellbeing, Aloneness and Leisure: Capturing the stories of Caribbean Migrants, 80 years + 

Bevan Foundation (2022) State of Wales Briefing: How COVID Changed Wales Ynghylch y cyflwynwyr


Mae Dr Jenny Douglas yn uwch ddarlithydd mewn hybu iechyd yn y Brifysgol Agored. Mae gan Dr Douglas PhD mewn Astudiaethau Menywod ac mae'n frwd ynghylch iechyd a llesiant menywod Du. Mae ei hymchwil yn amrywiol ac eang, yn cwmpasu 30 mlynedd ac yn mynd i’r afael â materion megis hil, rhywedd ac ethnigrwydd. Y thema allweddol sy'n uno ei hymchwil a'i gweithredu yw rhyngblethedd - archwilio sut mae 'hil', dosbarth a rhywedd yn effeithio agweddau penodol o iechyd menywod Affricanaidd-Caribïaidd.

Mae Dr Roiyah Saltus yn gymrawd ymchwil yr Ysgol Gwyddorau Gofal Ym Mhrifysgol De Cymru. Ers ymuno â Phrifysgol De Cymru yn 2002, mae wedi arwain timau o ymchwilwyr a chydweithio â chydweithwyr ar draws y DU ar ystod eang o astudiaethau a gweithgareddau addysgol, ble mae gwrando ar leisiau grwpiau poblogaeth pobl sydd ar yr ymylon, sy'n ymfudwyr ac o leiafrifoedd ethnig yn agwedd allweddol. Wedi ei hyfforddi fel cymdeithasegydd, mae ymchwil Dr Saltus yn ymgorffori theori hil, ffeministiaeth, theori datblygu cymunedol, a phersbectifau beirniadol mewn iechyd, polisi ac ymarfer cymdeithasol.


Ynghylch y cyflwyniadau


Cynhaliwyd y cyflwyniadau fel rhan o Anghydraddoldebau ac Undodau: Effaith Covid yng Nghymru, rhan o gyfres o ddigwyddiadau SgyrsiauAgored sy'n cael eu cynnal gan Brifysgol Agored Cymru. Cynhaliwyd y digwyddiad ddydd Mercher 4 Mai 2022. 

Gweler hefyd

Covid Chronicles from the Margins logo

Mae 'Covid Chronicles from the Margins' yn archwilio’r ffordd y mae mudwyr dan orfodaeth ledled y byd yn ymateb i’r pandemig drwy ymwrthod â thriniaeth ymylol mewn ffordd greadigol a medrus. Mae’n manteisio ar bosibilrwydd creadigol offer ffonau clyfar ar gyfer ymchwil ethnograffig digidol. Mae mudwyr yn rhannu eu profiadau o'r pandemig trwy gerddi, caneuon, cerddoriaeth, lluniau, fideos byr, tystiolaethau ysgrifenedig, dyddiaduron, gwaith celf a blogiau.


Dysgwch fwy gyda OpenLearnOpenTalks logo / logo Sgwrs Agored.

Cyfres o ddigwyddiadau a gynhelir gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru yw SgyrsiauAgored. Nod SgyrsiauAgored yw ennyn diddordeb y cyhoedd yn ymchwil Y Brifysgol Agored a gwneud gwaith academyddion yn ysbrydoledig ac yn hygyrch i gymunedau yng Nghymru. Mae hyn yn cefnogi nodau'r sefydliad o wneud addysg yn agored i bawb ac mae'n cefnogi gwaith ehangach Y Brifysgol Agored i greu Cymru wybodus, ymgysylltiol a ffyniannus. 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein digwyddiadau SgyrsiauAgored sydd ar ddod, gallwch ymuno â'n rhestr bostio neu ein dilyn ar Facebook, Twitter neu LinkedIn.


 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

English

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?