Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 2
Mathemateg bob dydd 2

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

5.2 Dehongli graffiau llinell

Mae dehongli graffiau llinell hefyd yn debyg iawn i’r ffordd rydych yn dehongli siartiau bar; mae’n fater o ddefnyddio’r graddfeydd ar y graff i ganfod gwybodaeth.

Gan eich bod eisoes wedi dysgu ac ymarfer dehongli siartiau bar, gallwch fynd yn syth at weithgaredd ar ddehongli graffiau llinell.

Gweithgaredd 10: Graff llinell poblogaeth

 1. Mae’r graff yn dangos gwybodaeth am boblogaeth pentref mewn miloedd dros gyfnod o amser.

  Described image
  Ffigur 22 Graff llinell yn dangos poblogaeth pentref dros amser
  • a.Beth oedd poblogaeth y pentref yn 1991?

  • b.Beth oedd y cynnydd yn y boblogaeth rhwng 1981 a 2011?

  • c.Faint ddisgynnodd y boblogaeth rhwng 1991 a 2001?

Ateb

 1.  

  • a.8000 oedd y boblogaeth yn 1991.
  • b.6000 oedd y boblogaeth yn 1981, 10 000 oedd y boblogaeth yn 2011. Mae hwn yn gynnydd o 10 000 − 6000 = 4000.
  • c.8000 oedd y boblogaeth yn 1991 ac roedd yn 7000 erbyn 2001. 8000 − 7000 = 1000. Felly disgynnodd y boblogaeth 1000.
 1. Cadwodd Campfa Ceri gofnod o nifer ei haelodau yn ystod 2018.

  Mae’r graff isod yn dangos gwybodaeth am y canlyniadau.

  Described image
  Ffigur 23 Graff llinell yn dangos niferoedd aelodau campfa yn 2018
  • a.P’un oedd yr unig fis pan oedd mwy o aelodau benyw nag aelodau gwryw?
  • b.Amcangyfrifwch y gwahaniaeth yn niferoedd yr aelodau ym mis Hydref.
  • c.Ym mha fis oedd y gwahaniaeth lleiaf rhwng niferoedd y gwrywod a’r benywod?

Ateb

 1.  

  • a.Ionawr
  • b.Caniateir 13 (+/− 1) gan fod y cwestiwn hwn yn amcangyfrif
  • c.Tachwedd

Sut hwyl gawsoch chi? Gobeithio eich bod wedi gallu ateb yr holl gwestiynau heb ormod o drafferth. Cyn belled â’ch bod wedi gweithio allan y raddfa’n gywir ac wedi darllen y cwestiwn yn ofalus, nid yw’n rhy gymhleth.

Erbyn hyn rydych wedi edrych ar bob lluniad ac wedi dehongli pob math o siart a graff, felly mae’n bryd symud ymlaen i edrych ar ffyrdd eraill o ddefnyddio data: cyfartaleddau ac amrediad.

Crynodeb

Yn yr adran hon, rydych wedi dysgu:

 • pa fathau o ddata y gellir eu cynrychioli’n addas gan graff llinell a pha fathau sy’n fwyaf addas ar gyfer mathau eraill o siartiau.
 • sut i ddehongli’r wybodaeth a ddangosir ar graff llinell
 • sut i luniadu graff llinell cywir ar gyfer set penodol o ddata.