Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.4 Gall gohirio’r penderfyniad fod yn benderfyniad (gwael)

Yn olaf, gwendid cyffredin wrth wneud penderfyniadau yw inertia – sy’n golygu ei bod bob amser yn haws peidio â gwneud penderfyniad yn hytrach na gwneud un a chanfod eich bod wedi dewis yn anghywir. Rhowch gynnig ar y gweithgaredd hwn.

Gweithgaredd 5 Etifeddu arian

Timing: Caniatewch tua 5 munud ar gyfer y gweithgaredd hwn

Dychmygwch eich bod yn etifeddu £20,000. Daw’r etifeddiaeth i chi ar ffurf £5,000 mewn arian parod a £15,000 mewn cyfranddaliadau. A fyddech chi’n:

  • Defnyddio’r arian parod i brynu mwy o gyfranddaliadau?
  • Gwneud dim newidiadau?
  • Gwerthu rhai cyfranddaliadau i gynyddu’r swm o arian?
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Answer

Wnaethoch chi ddewis ‘dim newidiadau’? Os gwnaethoch chi, nid yw’n anarferol. Y rheswm am hynny yw bod gan bob un ohonom duedd tuag at inertia. Mae hynny’n golygu ein bod yn tueddu i deimlo’n anghyfforddus am wneud newidiadau ac yn aml yn glynu wrth drefniadau presennol hyd yn oed pan nad dyna’r opsiwn gorau o bosibl.

Er mwyn helpu pobl i ddelio â’r broblem o inertia o ran penderfyniadau ariannol, mae gwneuthurwyr polisi wedi datblygu diddordeb mawr yn y syniad o roi ‘pwniad’ i ni. Dyma ffordd o strwythuro dewisiadau ariannol sy’n golygu, er bod pobl yn dal yn rhydd i ddewis, eu bod yn cael eu llywio i gyfeiriad sy’n debygol o fod y gorau iddyn nhw. Enghraifft ddiweddar yw cyflwyno cynlluniau pensiwn yn y gweithle. Yma, mae gweithwyr yn cael eu cofrestru’n awtomatig ar y cynlluniau pensiwn oni bai eu bod yn cymryd camau i ‘optio allan’ Felly, yn yr achos hwn mae inertia – peidio â gweithredu – yn golygu bod gweithwyr yn dod yn aelodau o gynllun pensiwn ac yn dechrau cronni eu cynilion eu hunain ar gyfer eu hymddeoliad.

Os gwnaethoch chi ddewis ‘dim newidiadau’, efallai eich bod hefyd wedi bod yn dangos eich archwaeth o ran risg hefyd, ac mae’n well gennych gadw’r portffolio fel y mae yn hytrach na chymryd mwy o risg drwy fuddsoddi mwy mewn cyfranddaliadau.

Fel rydych chi wedi’i ddysgu yn yr adran hon, mae’n rhaid i ni fod yn ymwybodol o rai rhagfarnau a cheisio eu goresgyn pan fyddwn ni’n ceisio gwneud y penderfyniad ariannol gorau. Ond nid mater o fod yn rhesymegol yn unig yw hyn – mae gan bob un ohonom bwysau emosiynol a allai ddylanwadu arnom i wario, neu ddewis un cynnyrch penodol dros un arall. Yn yr adran nesaf, byddwch yn edrych yn fanylach ar y pwysau emosiynol hyn.