Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3 Asiantaethau gwirio credyd a’ch hanes credyd

Mae eich hanes credyd, a gesglir gan asiantaethau gwirio credyd, yn ffactor allweddol yn eich gallu i fenthyca arian.

Mae’r ddelwedd yn dangos gliniadur agored gyda’r geiriau ‘Sgôr Credyd’ ar y sgrin gyda delwedd o ddangosydd hanner cylch (o sgôr credyd isel ar yr ochr chwith i sgôr credyd uchel ar yr ochr dde). Mae gan y sawl sy’n defnyddio’r gliniadur sgôr credyd uchel. I’w gweld ar y ddesg hefyd mae ffôn symudol (gyda'r un ddelwedd ar y sgrin â'r gliniadur), rhai dogfennau ar glipfwrdd, llyfr nodiadau a sbectol.
Ffigur 3 Ydych chi’n gwybod beth yw eich sgoriau credyd?

Cyn gynted ag y byddwch yn cymryd credyd – boed hynny’n fenthyciad cerdyn credyd, morgais neu hyd yn oed gontract ffôn symudol – caiff eich hanes credyd ei gofnodi a bydd proffil ohonoch yn dechrau adeiladu.

Yna, bydd rhoddwyr benthyciadau yn defnyddio’r proffil hwnnw pan fyddwch yn gwneud cais am gredyd, i’w helpu i ragweld eich ymddygiad yn y dyfodol yn seiliedig ar yr hyn rydych wedi’i wneud yn y gorffennol – hy, os yw banc yn rhoi benthyg arian i chi, ai ydych chi y math o berson sy’n debygol o’i dalu’n ôl mewn pryd?

I wneud hyn, maen nhw’n edrych ar lawer o wahanol ddata – llawer ohono ar eich ffeil credyd, er efallai y byddan nhw’n dal y data hwnnw hefyd os ydych chi wedi bod yn gwsmer iddyn nhw. Gall hyn gynnwys faint o geisiadau rydych chi wedi'u gwneud yn ddiweddar, faint o ddyled sydd gennych, pa gynhyrchion credyd sydd gennych ac a ydych chi wedi'u talu nhw i gyd yn ôl ar amser.

Cofiwch, os nad oes gennych chi hanes credyd – dywedwch eich bod newydd adael yr ysgol ac nad ydych chi erioed wedi cymryd credyd – yna mae’n ei gwneud hi’n anoddach benthyg arian gan nad oes gan roddwyr benthyciadau ddim gwybodaeth i’w hystyried.

Dyma’r asiantaethau archwilio credyd yn y DU sy’n storio’r data hyn:

  • Experian
  • Equifax
  • TransUnion

Bydd yr asiantaethau hyn yn rhoi sgôr credyd i chi (ee, 900 allan o 999) gyda phob asiantaeth â’i ffordd ei hun o sgorio. Fodd bynnag, gallwch gymryd y sgoriau hyn gyda phinsiad o halen gan mai barn yr asiantaethau amdanoch chi yw’r hyn sy’n bwysig, pan fydd rhoddwr benthyciadau yn eich gweld pan fyddwch yn gwneud cais am gredyd, ac mae pob rhoddwr benthyciadau yn wahanol.

Ble maen nhw’n cael y wybodaeth amdanoch chi?

Mae hyn yn cael ei ddarparu gan eich banc neu ddarparwr eich cerdyn credyd a sefydliadau eraill sydd wedi ymestyn y credyd i chi. Gall y rhain gynnwys eich darparwr ffôn symudol os oes gennych gontract gydag ef, cwmnïau cyfleustodau, cyflenwyr band eang a chwmnïau yswiriant. Gall hyn ymddangos yn syndod, ond os ydych chi’n talu am y gwasanaethau hyn fesul mis, mae eich contractau’n fenthyciadau ac felly’n berthnasol ar gyfer archwiliadau credyd.

Mae'r wybodaeth yn cynnwys faint o gredyd a roddir i chi, a ydych yn gwneud ad-daliadau ar amser a chyfran eich bil y byddwch yn ei ad-dalu bob mis.

Ydych chi wedi edrych ar eich adroddiadau credyd eich hun? Dylech gadw llygad barcud arnynt i’ch helpu i gadw golwg ar eich sefyllfa ariannol ond hefyd i chwilio am gamgymeriadau – wedi’r cyfan, gallai taliad cerdyn credyd a fethwyd sydd wedi’i gofrestru’n anghywir olygu eich bod yn cael eich gwrthod am forgais. Y newyddion da yw y gallwch gywiro unrhyw gamgymeriadau, felly peidiwch â chynhyrfu os gwelwch un.

Gallwch gael gafael ar eich adroddiadau gan y tair prif asiantaeth am ddim naill ai’n uniongyrchol neu drwy nifer o drydydd partïon sydd â chytundebau â nhw.

Nesaf, edrychwch ymhellach ar ba wybodaeth a gesglir gan yr asiantaethau archwilio credyd a pha wybodaeth sydd ddim yn cael ei hystyried.