Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

5 Costau eraill cysylltiedig â phrynu eiddo

Nid cael y morgais a gallu ei ad-dalu yw'r unig bethau i’w hystyried. Mae llawer o gostau ychwanegol y byddwch chi’n eu hwynebu wrth fynd ati i brynu eich cartref newydd.

Montage o bum cymeriad cartŵn: Mr Cash (y Benthyciwr), Mr Stamp (y Casglwr Trethi), Mrs Lands (y Cofrestrydd), Ms Deeds (y Cyfreithiwr) a Mr Scales (y Prisiwr).
Ffigur 7 Y bobl byddwch chi’n delio â nhw wrth brynu eiddo

I ddangos i chi sut gallai’r costau hyn gronni, gadewch i ni dybio eich bod yn prynu eiddo am £220,000 yn Lloegr – sy’n agos at gost gyfartalog eiddo yn y DU.

Pa gostau ydych chi’n eu hwynebu os nad ydych chi’n brynwr tro cyntaf ac os mai’r eiddo fydd eich cartref (eich ‘prif breswylfa’)?

 • Ffi trefnu morgais (cyffredin ymysg morgeisi cyfradd sefydlog a disgownt, a rhai cynhyrchion eraill): £500, dyweder.
 • Costau cyfreithiol gan gynnwys chwiliadau lleol a ffi’r Gofrestrfa Tir: £800.
 • Arolwg a phrisiad: £350.
 • Treth Dir y Dreth Stamp (SDLT) £1,900.
 • Costau symud: dyweder, £700.
 • CYFANSWM TERFYNOL: £4,250.

Efallai y codir ffi gan frocer y morgais hefyd os ydych wedi defnyddio un i'ch helpu i ddewis a threfnu'r morgais. Mae rhai costau yn codi o gael morgais – y ffi trefnu yn benodol – yn gallu cael eu hychwanegu at y morgais, yn amodol ar gymeradwyaeth y benthyciwr. Fodd bynnag, bydd rhaid talu'r costau eraill ymlaen llaw.

Y costau eraill sy’n gysylltiedig â thrafodion eiddo yw’r ffioedd sy’n daladwy i’r asiant eiddo (os defnyddir un) a'r ffi i gael Tystysgrif Perfformiad Ynni mewn perthynas ag eiddo. Mae’r costau hyn, fodd bynnag, yn cael eu hysgwyddo gan y sawl sy’n gwerthu’r eiddo yn hytrach na'r prynwr.

Mae Blwch 1 yn esbonio Treth Dir y Dreth Stamp mewn rhagor o fanylder.

Blwch 1 Treth Dir y Dreth Stamp (SDLT)

Dyma oedd cyfraddau ymylol Treth Dir y Dreth Stamp ar eiddo preswyl a brynir yn Lloegr a Gogledd Iwerddon yn 2021/22:

 • hyd at £125,000, 0%
 • £125,001 - £250,000, 2%
 • £250,001 - £925,000, 5%
 • £925,001 - £1.5 miliwn, 10%
 • dros £1.5 miliwn, 12%.

Sylwch fod prynwyr tro cyntaf wedi’u heithrio rhag talu Treth Dir y Dreth Stamp ar gyfer eiddo hyd at £300,000, ac ar gyfradd is o 5% ar gyfer swm mwy na £300,000 hyd at uchafswm o £500,000. Dydy pryniannau dros £500,000 ddim yn gymwys ar gyfer rhyddhad Treth Dir y Dreth Stamp. Hefyd, nodwch fod gordal o 3% yn gymwys os nad yw’r eiddo yn cael ei brynu fel ‘prif breswylfa’.

Ar 8 Gorffennaf 2020 codwyd y trothwy ar gyfer treth dir y dreth stamp (SDLT) ar drafodiadau eiddo i £500,000. Nod cyflwyno'r mesur dros dro hwn, tan 31 Mawrth 2021 yn wreiddiol ac yna cafodd ei ymestyn i 30 Mehefin 2021, oedd rhoi hwb i'r farchnad dai a helpu'r economi ehangach i adfer ar ôl effaith pandemig COVID-19. Rhwng 1 Gorffennaf a 30 Medi 2021 codwyd y trothwy ar gyfer talu treth dir y dreth stamp o £125,000 i £250,000 er mwyn helpu'r broses o drosglwyddo yn ôl i strwythur y gyfradd a nodir uchod.

Yng Nghymru y dreth gyfatebol i dreth dir y dreth stamp yw Treth Trafodiadau Tir (LTT) ac yn yr Alban y dreth gyfatebol yw Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT). Mae gan Senedd Cymru a Senedd yr Alban y pŵer i osod eu cyfraddau eu hunain ar gyfer y trethi cyfatebol hyn, ac maent yn gwneud hynny. Gwnaeth y ddwy wlad osod gwyliau treth tebyg i'r hyn a osododd Lloegr a Gogledd Iwerddon i dreth dir y dreth stamp yn 2020 a 2021 i gefnogi'r farchnad dai yn ystod pandemig COVID-19, er y daeth y gwyliau i'r LBTT yn yr Alban i ben ar 31 Mawrth 2021.

Mae'r adran nesaf yn adolygu’r amrywiaeth o risgiau a heriau sy’n gysylltiedig â morgais. Bydd yn edrych ar sut mae angen ymgorffori ffyrdd o ymdopi â chostau morgais yn nulliau rheoli arian ehangach aelwydydd.


Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.