Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 1
Mathemateg bob dydd 1

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.4 Trosi unedau

Yn aml efallai bydd angen ichi drosi rhwng gwahanol unedau hyd. Er enghraifft, pe baech chi’n gosod cegin neu’n mesur darn o ddodrefn, efallai byddai angen ichi drosi rhwng milimetrau a chentimetrau, neu gentimetrau a metrau.

Mae Ffigur 9 yn dangos ichi sut i drosi rhwng unedau hyd metrig.

Described image
Ffigur 9 Siart trosi hyd

Awgrym: I drosi o uned fwy i uned lai (fel cm i mm), rydych yn lluosi. I drosi o uned lai i uned fwy (fel mm i cm), rydych yn rhannu.

Enghraifft: Trosi unedau hyd

 1. Beth yw 8.5 metr mewn centimetrau?

 2. Beth yw 475 centimetr mewn metrau?

Dull

 1. Mae trosi rhwng unedau metrig yn golygu lluosi neu rannu â 10, 100 neu 1 000. Byddwch wedi ymarfer hyn yn Sesiwn 1. Fel y gwelwch o Ffigur 9, mae angen ichi luosi â 100 i drosi o fetrau (m) i gentimetrau (cm). Felly i drosi 8.5 m yn gentimetrau:

  • 8.5 m × 100 = 850 cm

 2. Fel y gwelwch o Ffigur 9, mae angen ichi rannu â 100 i drosi o gentimetrau (cm) i fetrau (m). Felly i drosi 475 cm yn fetrau:

  • 475 cm ÷ 100 = 4.75 m

Nawr rhowch gynnig ar y gweithgareddau canlynol.

Gweithgaredd 5: Trosi hydoedd

Defnyddiwch Ffigur 9 uchod i’ch helpu gyda’r gweithgaredd canlynol.

Dylech weithio’r rhain allan heb ddefnyddio cyfrifiannell. Efallai y byddwch eisiau edrych yn ôl ar Sesiwn 1 yn gyntaf i’ch atgoffa sut i luosi a rhannu â 10, 100 a 1 000.

 1. 20 mm = ? cm

 2. 54 mm = ? cm

 3. 0.5 cm = ? mm

 4. 8.6 cm = ? mm

 5. 400 cm = ? m

 6. 325cm = ? m

 7. 12 m = ? cm

 8. 6.8 m = ? cm

 9. 450 mm = ? m (Awgrym: Bydd angen ichi edrych ar y siart i weld sut i drosi o filimetrau i gentimetrau, ac yna o gentimetrau i fetrau)

 10. 2 m = ? mm

 11. 8 km = ? m

 12. 500 m = ? km

 13. Rydw i’n 1.6 m o daldra. Pa mor dal ydw i mewn centimetrau?

 14. Rydych yn gosod cypyrddau yn y gegin. Y bwlch ar gyfer y cwpwrdd olaf yw 80 cm. Caiff meintiau’r cypyrddau eu dangos mewn milimetrau. Cwpwrdd o ba faint ddylech chi chwilio amdano?

 15. Rydych eisiau prynu 30 cm o ffabrig. Caiff y ffabrig ei werthu fesul metr. Beth ddylech chi ofyn amdano?

Ateb

 1. 20 mm ÷ 10 = 2 cm

 2. 54 mm ÷ 10 = 5.4 cm

 3. 0.5 cm × 10 = 5 mm

 4. 8.6 cm × 10 = 86 mm

 5. 400 cm ÷ 100 = 4 m

 6. 325 cm ÷ 100 = 3.25 m

 7. 12 m × 100 = 1 200 cm

 8. 6.8 m × 100 = 680 cm

 9. Mae 10 mm mewn 1 cm, felly rhannwch â 10 yn gyntaf i drosi 450 mm yn 45 cm. Mae 100 cm mewn 1 m, felly rhannwch 45 cm â 100 i gael yr ateb, sef 0.45 m.

 10. Mae 100 cm mewn 1 m, felly lluoswch â 100 yn gyntaf i drosi 2 m yn 200 cm. Mae 10 mm mewn 1 cm, felly lluoswch 200 cm â 10 i gael yr ateb, sef 2 000 mm.

 11. 8 km × 1 000 = 8 000 m

 12. 500m ÷ 1 000 = 0.5 km

 13. Mae 100 cm mewn 1 m, felly i drosi o fetrau i gentimetrau, mae angen ichi luosi â 100:

  • 1.6 m × 100 = 160 cm

 14. I drosi o gentimetrau i filimetrau, mae angen ichi luosi’r ffigur mewn centimetrau â 10. Y maint yw 80 cm, felly’r ateb yw:

  • 80 × 10 = 800 mm

 15. I drosi o gentimetrau i fetrau, mae angen ichi rannu’r ffigur mewn centimetrau â 100. Hyd y ffabrig mae arnoch ei angen yw 30 cm, felly’r ateb yw:

  • 30 ÷ 100 = 0.3 m

Gweithgaredd 6: Paru’r un mesuriad

Parwch y mesuriadau canlynol:

Gan ddefnyddio'r ddwy restr ganlynol, parwch bob eitem sydd wedi'i rhifo â'r llythyren gywir.

 1. 5 m

 2. 15 mm

 3. 150 mm

 4. 50 mm

 5. 0.5 km

 6. 150 cm

 7. 15 m

 8. 1.5 km

 • a.1 500 m

 • b.15 cm

 • c.5 cm

 • d.1 500 cm

 • e.1.5 cm

 • f.1.5 m

 • g.500 m

 • h.500 cm

The correct answers are:
 • 1 = h
 • 2 = e
 • 3 = b
 • 4 = c
 • 5 = g
 • 6 = f
 • 7 = d
 • 8 = a