Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.1 Cydberthnasau pwysig

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigur 3 Y cylch consentrig

Mae Ffigur 3 yn dangos un ffordd o gynrychioli'r amrywiaeth o bobl wahanol y mae Tomos yn dod i gysylltiad â nhw yn rheolaidd a pha mor agos y mae'n teimlo atynt. Wnaethoch chi sylwi ar unrhyw beth o ran y bobl y soniwyd amdanynt? Yn yr astudiaeth achos hon (ond nid gyda phob teulu) yr aelodau o'r teulu yw'r agosaf. Ar ôl hynny, efallai mai gweithwyr allweddol mewn ysgolion fel therapyddion lleferydd yw'r agosaf. Wrth i blant ddatblygu, mae cyfoedion yn dod yn bwysicach iddynt.

Gweithgaredd 2

Timing: Caniatewch tua 20 munud

Meddyliwch yn ôl i'ch plentyndod cynnar a cheisiwch gofio gyda phwy yr oeddech yn agos pan oeddech yr un oed â Tomos a Mali. Edrychwch ar luniau o'ch plentyndod cynnar neu siaradwch ag aelodau o'r teulu. Os byddai'n well gennych, cynhaliwch y gweithgaredd hwn o safbwynt eich plant eich hun, neu blant rydych yn eu hadnabod yn dda.

Gwnewch ddiagram tebyg i Ffigur 3 er mwyn rhoi cynrychiolaeth weledol o'r wybodaeth neu gwnewch nodiadau am y canlynol, gan roi rhesymau dros eich atebion os gallwch:

  1. Pwy oeddech chi'n agos atynt?
  2. Ydych chi'n dal i fod yn agos atynt nawr?
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Sylwadau

Efallai eich bod wedi synnu at yr amrywiaeth o bobl y gwnaethoch nodi eich bod yn teimlo'n agos atynt, a chreu cysylltiad cryf â nhw. Efallai eich bod wedi nodi modrybedd ac ewythrod, neiniau a theidiau, llys riant, gofalwr maeth neu rywun nad yw'n perthyn i chi a fu'n gofalu amdanoch, fel gwarchodwr neu ffrind i'r teulu.

I'r rhan fwyaf o blant ifanc, mae rhieni a theulu agos yn bwysig. Gall oedolion a phlant eraill fod yn bwysig hefyd, ond nid ydynt bob amser yn cael y gydnabyddiaeth y maent yn ei haeddu am y rhan y maent yn ei chwarae ym mywydau plant.