Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Annog Darllen

Cyflwyniad

Mae Annog darllen yn gyflwyniad cyffredinol i rai agweddau pwysig ar sut mae plant yn datblygu eu sgiliau llythrennedd a darllen.

Ei nod yw codi eich ymwybyddiaeth o rai o'r prif faterion o ran:

  • Sut mae plant yn dysgu sut i ddarllen
  • Sut y gallwch chi fel cynorthwyydd addysgu annog plant i fwynhau darllen a gwella eu sgiliau llythrennedd.

Mae pawb am i blant fwynhau darllen a gall llawer ohonom gofio ein hoff lyfr o'n plentyndod ein hunain.

Mae mentrau gan Gyngor Llyfrau Cymru (http://www.cllc.org.uk [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ) fel Her Darllen yr Haf a chyfres llyfrau Stori Sydyn yn pwysleisio buddiannau cymorth darllen ar gam cynnar.

Dolenni i ragor o wybodaeth / prosiectau perthnasol er mwyn helpu i hyrwyddo darllen er pleser

Sefydliadau sydd yn annog darllen er pleser

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Rhaglen Llythrennedd Genedlaethol ym mis Mai 2012, gan ei disgrifio fel rhaglen genedlaethol i wella safonau llythrennedd yn ein hysgolion gan nodi'r camau gweithredu y mae angen i Lywodraeth Cymru a'i phartneriaid eu cymryd er mwyn sicrhau newid sylweddol mewn safonau llythrennedd dros y pum mlynedd nesaf. Yn ei ddatganiad, dywedodd y Gweinidog y byddai angen sicrhau bod pob 'ysgol yng Nghymru yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau llythrennedd'.

Yn ogystal â rhieni, gall athrawon, cynorthwywyr addysgu a'r amryw o weithwyr cymorth dysgu eraill hefyd gynnig y cymorth cynnar hanfodol hwn. Yn aml, bydd cynorthwywyr addysgu sy'n gweithio mewn cydberthynas un i un gyda phlentyn, mewn sefyllfa well o lawer i ddarllen gydag ef neu wrando arno'n darllen.

Mae'r adran hon yn cynnwys tri phwnc:

  1. Babanod a'r blynyddoedd cynnar
  2. Symud o'r blynyddoedd cynnar i ysgol gynradd
  3. Bechgyn, merched a darllen.

Maent yn cwmpasu camau gwahanol datblygiad plant a rhai o'r ffyrdd y gallwch annog darllen a llythrennedd ar bob un o'r camau hyn, o'r blynyddoedd cynnar i bobl ifanc mewn ysgolion uwchradd.