Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Datblygu a rheoli cydberthnasau

Cyflwyniad

Yn yr adran hon o'r cwrs byddwch yn edrych ar ddatblygiad cydberthnasau plant, yn y teulu ac yn yr ysgol. Ni fwriedir iddo fod yn gofnod cynhwysfawr o sut mae plant yn tyfu ac yn datblygu. Ei nod yw ystyried rhai o'r profiadau a'r heriau a wynebir gan blant a'u rhieni/gofalwyr mewn cymdeithas heddiw a chyflwyno damcaniaethau pwysig o ran sut mae plant yn datblygu ac yn aeddfedu.

Mae'r adran hon wedi'i rhannu yn dri phwnc:

  1. Mae Pwysigrwydd y blynyddoedd cynnar yn edrych ar beth mae babanod a phlant bach yn ei gael o amrywiaeth o gydberthnasau a pham mae meithrin cydberthnasau yn gynnar yn bwysig i fabanod a phlant ifanc.
  2. Mae Rhieni fel partneriaid yn archwilio datblygiad cydberthnasau gan gyfeirio at rai o'r prif ddamcaniaethwyr sydd wedi llywio ein dealltwriaeth. Byddwch hefyd yn canolbwyntio ar sut y gall natur rhianta effeithio ar ddatblygiad plant, a phwysigrwydd y cydberthnasau rhwng rhieni ac ymarferwyr.
  3. Mae Cyfnodau pontio plant yn canolbwyntio ar bwysigrwydd deall newidiadau sylweddol ym mywydau plant wrth iddynt symud o un cam datblygu i un arall. Ystyr 'pontio' yw trosglwyddo o un lle, cyflwr, ffurf, cam neu weithgaredd, i un arall.

Mae pob un ohonom yn profi gwahanol fathau o gyfnodau pontio bob dydd a thrwy gydol ein bywydau. Mae cyfnod pontio llorweddol yn golygu, yn llythrennol, symud o un lle i un arall, fel o'r cartref i'r ysgol. Mae cyfnod pontio fertigol yn golygu newid profiad fel 'symud i fyny' o'r ysgol feithrin i'r ysgol gynradd, neu o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd. Mae cyfnodau pontio sy'n gysylltiedig ag addysg yn llai amlwg ac yn cyfeirio at y newidiadau llai ffurfiol ym mywydau ac arferion plant sy'n digwydd y tu allan i leoliad sefydliadol. Gall y newidiadau hyn ddigwydd mewn bywyd bob dydd y tu allan i'r ysgol ond gallant effeithio ar fywydau a llesiant plant a'u llywio. Byddai ysgariad yn enghraifft o'r math hwn o newid.