Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Datblygu a rheoli cydberthnasau

Cyflwyniad

Yn yr adran hon o'r cwrs byddwch yn edrych ar ddatblygiad cydberthnasau plant, yn y teulu ac yn yr ysgol. Ni fwriedir iddo fod yn gofnod cynhwysfawr o sut mae plant yn tyfu ac yn datblygu. Ei nod yw ystyried rhai o'r profiadau a'r heriau a wynebir gan blant a'u rhieni/gofalwyr mewn cymdeithas heddiw a chyflwyno damcaniaethau pwysig o ran sut mae plant yn datblygu ac yn aeddfedu.

Mae'r adran hon wedi'i rhannu yn dri phwnc:

  1. Mae Pwysigrwydd y blynyddoedd cynnar yn edrych ar beth mae babanod a phlant bach yn ei gael o amrywiaeth o gydberthnasau a pham mae meithrin cydberthnasau yn gynnar yn bwysig i fabanod a phlant ifanc.
  2. Mae Rhieni fel partneriaid yn archwilio datblygiad cydberthnasau gan gyfeirio at rai o'r prif ddamcaniaethwyr sydd wedi llywio ein dealltwriaeth. Byddwch hefyd yn canolbwyntio ar sut y gall natur rhianta effeithio ar ddatblygiad plant, a phwysigrwydd y cydberthnasau rhwng rhieni ac ymarferwyr.
  3. Mae Cyfnodau pontio plant yn canolbwyntio ar bwysigrwydd deall newidiadau sylweddol ym mywydau plant wrth iddynt symud o un cam datblygu i un arall. Ystyr 'pontio' yw trosglwyddo o un lle, cyflwr, ffurf, cam neu weithgaredd, i un arall.

Mae pob un ohonom yn profi gwahanol fathau o gyfnodau pontio bob dydd a thrwy gydol ein bywydau. Mae cyfnod pontio llorweddol yn golygu, yn llythrennol, symud o un lle i un arall, fel o'r cartref i'r ysgol. Mae cyfnod pontio fertigol yn golygu newid profiad fel 'symud i fyny' o'r ysgol feithrin i'r ysgol gynradd, neu o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd. Mae cyfnodau pontio sy'n gysylltiedig ag addysg yn llai amlwg ac yn cyfeirio at y newidiadau llai ffurfiol ym mywydau ac arferion plant sy'n digwydd y tu allan i leoliad sefydliadol. Gall y newidiadau hyn ddigwydd mewn bywyd bob dydd y tu allan i'r ysgol ond gallant effeithio ar fywydau a llesiant plant a'u llywio. Byddai ysgariad yn enghraifft o'r math hwn o newid.