Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Anghenion arbennig

Cyflwyniad

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigur 1 Delwedd Wordle sy'n dangos geiriau allweddol yn y Côd Ymarfer AAA –0–25 (Yr Adran Addysg, 2014a)

Mae hwn yn gyflwyniad cyffredinol i faes plant ag anghenion addysgol arbennig (AAA) a gaiff ei alw yn anghenion dysgu ychwanegol (ADY) yn y dyfodol yng Nghymru. Mae'r geiriau amlycaf yn y ddelwedd Wordle – cymryd rhan, gwneud dewisiadau, cymryd rheolaeth a dileu rhwystrau – yn ystyriaethau pwysig ar gyfer helpu plant ag AAA ac mae'r cysyniadau hyn yn sail i'r adran hon.

Caiff llawer o gynorthwywyr addysgu eu cyflogi i helpu plant ag AAA ar sail unigol, neu mewn rôl cymorth arbenigol. Felly, byddwch yn ystyried sut i helpu plant ag AAA drwy eu hysgol gynradd ac uwchradd. Nod yr adran hon yw datblygu eich dealltwriaeth o'r hyn y mae AAA yn ei gwmpasu, pa gymorth sydd ar gael i blant ag AAA, a beth yw'r heriau ar gyfer plant o'r fath.

Mae'r pwnc hwn wedi'i rannu yn dri maes:

  1. Mae Beth yw ystyr AAA? yn ystyried beth yw ystyr y derminoleg a'r polisi sy'n ymwneud ag AAA.
  2. Mae Erledigaeth a bwlio yn canolbwyntio ar y cymorth y gallai fod angen i blant ei gael os byddant yn dod i'r ysgol gyda 'diagnosis' neu label penodol. Beth mae deddfwriaeth a pholisi yn ei ddweud wrthym ynghylch sut y dylem fod yn helpu plant, a sut beth yw'r polisi yn ymarferol?
  3. Mae Helpu plentyn ag AAA yn canolbwyntio ar rôl y cynorthwyydd addysgu yn helpu plant ag AAA. Fodd bynnag, nid oes neb yn arbenigwr ar bopeth, felly byddwn hefyd yn ystyried beth y gallwch ei wneud os ydych yn teimlo eich bod mewn dyfroedd dyfnion.

Nodyn am derminoleg:

Eglurodd Deddf Plant a Theuluoedd 2014 gwmpas y cymorth o ddeddfwriaeth gynharach, a oedd ond yn cyfeirio at blant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig (AAA), er mwyn cynnwys plant a phobl ifanc ag anableddau yn benodol drwy ddefnyddio'r term AAA mewn dogfennaeth polisi. Fodd bynnag, ni chaiff y newid hwn mewn terminoleg ei adlewyrchu mewn dogfennaeth sy'n bodoli eisoes ac felly, wrth i chi weithio drwy'r deunydd, byddwch yn dod ar draws y term AAA, yn ogystal â'r term ADY.