Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Rheoli ymddygiad

Cyflwyniad

Yn yr adran hon, byddwch yn edrych ar reoli ymddygiad mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Ond beth yw ystyr 'rheoli ymddygiad'?

Mae rheoli ymddygiad yn hollbwysig yn yr ystafell ddosbarth. Mae'n ymwneud â mwy na chosbi ymddygiad annymunol neu wobrwyo ymddygiad dymunol. Yn hytrach, mae'n ymwneud â rhoi strategaethau ar waith i helpu plant i ymddwyn mewn ffyrdd sy'n eu helpu i fanteisio i'r eithaf ar eu haddysg. Mae Oxley (2015) yn ystyried bod meithrin cydberthnasau dysgu cadarnhaol ac ysgogi plant yn gynhenid i ddysgu yn bwysig ar gyfer rheoli ymddygiad yn effeithiol. Mae 'cynhenid' yn bwysig yma am ei fod yn ymwneud â phlant yn cael eu hysgogi am resymau y tu mewn i'r person, fel mwynhad, neu am ei fod yn gwneud iddynt deimlo'n well amdanynt eu hunain; yn hytrach nag ysgogiadau anghynhenid, fel sticeri, arian, ac ati.

Mae'r maes hwn wedi'i rannu yn dri phwnc:

  1. Mae Ymatebion plant yn edrych ar ymatebion plant – y math o ymddygiad y gallai plant ei gyflwyno mewn lleoliad ysgol a'r rhesymau pam y gallant ymddwyn mewn ffyrdd penodol.
  2. Mae Rheoli dosbarth neu grŵp yn edrych ar ddulliau gwahanol o reoli ymddygiad plant.
  3. Mae Cydnabod problemau ymddygiad yn canolbwyntio ar sut y gall problemau iechyd meddwl effeithio ar ymddygiad plentyn.

Ewch â'ch dysgu ymhellach341

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored342.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad343 a Thystysgrifau344.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn345 a chofrestrwch i'n cylchlythyr346 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored347