Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.5 Deunydd darllen ac adnoddau dewisol

Os oes gennych amser ac os hoffech archwilio'r pwnc hwn ymhellach, edrychwch ar yr adnoddau isod.

CAMHS Inside Out: A Young Person’s Guide to Child and Adolescent Mental Health Services [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]

Llyfryn i unrhyw berson ifanc sydd am wybod mwy am beth i'w ddisgwyl gan Wasanaethau Cymunedol Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed.

Yr Adran Addysg (2015) Mental Health and Behaviour in Schools: Departmental Advice for School Staff

Mae'r adnodd hwn yn cynnwys gwybodaeth am hyrwyddo iechyd meddwl cadarnhaol, nodi, ymyriadau, ffeithiau am broblemau iechyd meddwl ymysg plant a phobl ifanc, mathau o anghenion iechyd meddwl a ffynonellau cymorth a gwybodaeth.

Awgrymiadau gwrando i ymarferwyr: Yr Ymddiriedolaeth Llythrennedd a Participation Works

Adnodd addysgol am ddim yw MindEd ar iechyd meddwl plant a phobl ifanc. Mae'n cynnig amrywiaeth eang o sesiynau e-ddysgu am ddim, ac un o'r rhain yw 'y plentyn ymosodol/anodd'. Mae'r sesiwn benodol hon yn rhoi cyfle i chi adnabod arwyddion a symptomau, ac achosion posibl ymddygiad ymosodol a gwrthgymdeithasol ac ystyried sut y dylid mynd i'r afael ag ymddygiad o'r fath.

Y Gymdeithas ABGI (gyda chefnogaeth yr Adran Addysg) (2015) Preparing to Teach about Mental Health and Emotional Wellbeing.

Er bod yr adnodd hwn wedi'i anelu'n bennaf at athrawon sy'n cynllunio rhaglen o wersi, ceir gwybodaeth ddefnyddiol iawn am amrywiaeth o broblemau iechyd meddwl fel anhwylderau bwyta, gorbryder a hunan-niweidio. Mae'r cynnwys rhestrau llyfrau a ffynonellau cymorth ar-lein tuag at ddiwedd y ddogfen hon.

Y Sefydliad Ymddygiad Heriol

Mae'n rhoi taflenni gwybodaeth am ddim y gellir eu lawrlwytho sy'n canolbwyntio ar ymddygiad heriol a phlant ac oedolion ag anghenion addysgol arbennig ac anabledd.

Mae gwefan y Sefydliad Iechyd Meddwl yn cynnwys disgrifiadau o'r symptomau nodweddiadol a ddangosir gan blant sydd ag anhwylderau iechyd meddwl gwahanol. Os byddwch yn ymweld â'u rhestr Mental Health A-Z gallwch chwilio am broblemau iechyd meddwl, problemau nodweddiadol ac opsiynau o ran triniaethau.

Mae gwefan Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yn cynnwys llu o wybodaeth ddarllenadwy sy'n seiliedig ar dystiolaeth am broblemau iechyd meddwl. Mae'r Mynegai Gwybodaeth i Rieni a Phobl Ifanc yn fan cychwyn da ar gyfer cael gwybod am wybodaeth sy'n berthnasol i'ch rôl fel cynorthwyydd addysgu.

Ewch â'ch dysgu ymhellach341

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored342.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad343 a Thystysgrifau344.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn345 a chofrestrwch i'n cylchlythyr346 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored347