Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2 Crynodeb o'r cwrs

Cynlluniwyd y cwrs hwn i archwilio meysydd eang o ddiddordeb ar gyfer y sawl sy'n gweithio gyda phlant ar hyn o bryd neu a hoffai weithio gyda phlant. Nid yw'r cwrs yn eich cymhwyso fel cynorthwyydd addysg: nid oes unrhyw ofynion a nodir yn genedlaethol ar gyfer dod yn gynorthwyydd addysgu – mae pob awdurdod lleol neu ysgol yn amlinellu ei ofynion/gofynion penodol (TES, 2015). Fodd bynnag, bydd y bathodyn (a'r datganiad o gyfranogiad) yn ddefnyddiol ar gyfer eich CV ac fel sail ar gyfer trafodaeth mewn cyfweliad.

Datblygu a rheoli perthnasau

Roedd Adran 1 yn defnyddio astudiaethau achos er mwyn edrych ar ddatblygiad cydberthnasau o'r blynyddoedd cynnar i'r ysgol uwchradd a sut y gall cynorthwywyr addysgu chwarae rôl bwysig wrth reoli'r cydberthnasau hyn, yn enwedig pan fydd plant yn symud o un lleoliad i un arall. Cawsoch eich cyflwyno i ddamcaniaethwyr enwog ar gydberthnasau, fel John Bowlby a Mary Ainsworth, cyn dysgu am Jean Piaget a Lev Vygotsky, ac y mae eu syniadau yn dal i fod yn bwysig ar gyfer datblygiad plentyn. Nid y rhain yw'r unig ddamcaniaethwyr sydd wedi cyfrannu at ddamcaniaeth datblygiad plentyn, ond maent yn fan cychwyn defnyddiol. Yn yr adran hon, buoch hefyd yn ystyried pa mor bwysig yw meithrin cydberthnasau â rhieni a chael 'rhieni fel partneriaid'.

Annog darllen

Yn Adran 2 buoch yn edrych ar ddarllen, llythrennedd, sut mae plant yn dysgu sut i ddarllen, a sut y gellir datblygu darllen ar gamau gwahanol o addysg. Cawsoch eich cyflwyno i gysyniadau allweddol, fel y 'bwlch darllen' a'r 'bwlch rhwng y rhywiau'. Mae'r 'bwlch darllen' yn ymwneud ag anghydraddoldebau o ran cyrhaeddiad mewn darllen, ac mae'r 'bwlch rhwng y rhywiau' yn codi cwestiynau ynghylch pam y mae rhai bechgyn yn fwy amharod i ddarllen ac yn datblygu'n arafach na rhai merched.

Rheoli ymddygiad

Roedd Adran 3 yn canolbwyntio ar reoli ymddygiad, yn enwedig sut i reoli ymddygiad mewn ystafell ddosbarth mewn ffordd gadarnhaol. Roedd pwyslais yr adran hon ar gynnwys plant wrth hyrwyddo ymddygiad da ac ar wobrwyo yn hytrach na chosbi. Buoch yn ystyried gwaith Rudolph Dreikurs ar 'nodau camymddwyn' a ffyrdd amgen o fynd i'r afael â sefyllfa heriol. Buoch yn edrych ar y defnydd o siartiau gwobrwyo fel enghraifft o ymddygiadaeth a'r feirniadaeth a geir o'r dull hwn o reoli ymddygiad.

Anghenion arbennig

Roedd Adran 4 yn sôn am helpu plant ag anghenion addysgol arbennig (AAA). Roedd yr adran hon yn archwilio rhywfaint o'r derminoleg a ddefnyddiwyd ar gyfer disgrifio anabledd neu gyflwr plentyn. Roedd yn edrych ar adroddiad y llywodraeth ar AAA a beth yw ystyr ymarfer cynhwysol. Cawsoch gyfle i fyfyrio ar y graddau y mae eich ymarfer eich hun yn gynhwysol.

Deilliannau dysgu

Roedd y deilliannau dysgu cyffredinol ar gyfer Cefnogi datblygiad plant yn ategu'r pedair adran hyn. Gobeithio eich bod:

  • wedi cael cipolwg ar safbwyntiau amrywiol plant o'r blynyddoedd cynnar drwodd i'r ysgol uwchradd
  • yn gallu myfyrio ar brofiad ac ymarfer personol, nodi cryfderau a gwendidau, a chymhwyso hyn at y materion y dewch ar eu traws yn eich ymarfer
  • yn deall sut mae rhai damcaniaethau yn ceisio egluro datblygiad plentyn
  • yn myfyrio ar werth gwaith cynorthwywyr addysgu, y sgiliau cymorth cysylltiedig, a meddwl am eich rôl yn y dyfodol.

Ewch â'ch dysgu ymhellach341

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored342.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad343 a Thystysgrifau344.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn345 a chofrestrwch i'n cylchlythyr346 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored347