Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cefnogi datblygiad plant

Seiberfwlio

Mae'r twf mewn safleoedd rhwydweithio cymdeithasol a thechnolegau fel ffonau symudol wedi arwain at fath o fwlio a elwir yn 'seiberfwlio'. Caiff y defnydd o'r rhyngrwyd fel cyfrwng ar gyfer bwlio ei gydnabod yn eang bellach ac yn aml mae ysgolion yn cynnwys seiberfwlio yn eu polisïau ar fwlio.

Gweithgaredd 6

Timing: Caniatewch tua 20 munud

Gwyliwch y fideo YouTube hwn, Let's fight it together, lle mae person ifanc yn disgrifio sut beth yw bod yn destun seiberfwlio.

[Yn agos i Joe, bachgen o tua 14 oed mewn gwisg ysgol, yn eistedd yn yr hyn sy'n edrych fel ystafell wely, yn siarad â chamera]

Joe
Um ... hi, Joe fy enw. Nid oes gen i unrhyw un i siarad â nhw felly ... Roeddwn i'n meddwl y byddwn i'n dweud fy stori fel hyn. Pan ddechreuais i gyd, rydw i'n ceisio ei chwerthin i ffwrdd ... ond dim ond aeth ymlaen

[torrwch i]

Mae Joe yn cerdded i lawr stryd, yn gosod clustffonau

[torrwch i]

Ffreutur ysgol: Mae grŵp o bedwar merch a bechgyn yn eistedd ar fwrdd - mae Joe yn ymuno â nhw ac yn rhannu ei glustffonau gydag un ferch (Merch A). Mae'r hwyliau'n hapus.

[torrwch i]

Joe yn cerdded i'r ystafell ddosbarth gyda disgyblion eraill.

[torrwch i]

Ystafell Ddosbarth: Mae'r athro'n gofyn cwestiwn ac mae Joe yn ateb yn gywir. Mae merch A o'r olygfa flaenorol sy'n eistedd y tu ôl iddo yn tynnu sylw ffug.

[torrwch i]

Disgyblion sy'n gadael yr ysgol ar ddiwedd y dydd. Daw Joe allan gyda Merch A y tu ôl iddo. Mae'n ymddangos i ddweud rhywbeth sy'n brifo iddo ac yn cerdded i ffwrdd. Mae Joe yn edrych yn drist ac yn feddylgar, yna mae'n cerdded arno.

[torrwch i]

Mae Joe yn ymuno â grŵp o ffrindiau, gan gynnwys Girl A. Mae'n anwybyddu iddo. Mae'n cerdded i ffwrdd. Maent yn edrych a chwerthin. Merch arall dwylo Girl A ffôn symudol. Mae hi'n dechrau testun.

[torrwch i]

Bws ysgol. Mae Joe yn cael neges destun 'CHI LITTLE KISSASS!'. Mae'n edrych yn poeni.

[torrwch i]

Joe yn cyrraedd cartref. Clywir rhybudd neges destun arall.

[torrwch i]

Y tu mewn i dŷ Joe. Mae'n dawelu ei fam ac y tu ôl i'w gefn yn dileu'r neges destun.

[torrwch i]

Diwrnod ysgol arall - mae Joe yn edrych trwy ffenestr a gall weld ei ffrindiau, gan gynnwys Merch A. Maent yn ei ddal drosodd ac yn cymryd llun ohono ar gamera ffôn.

[torrwch i]

Mae Joe yn cael bws ysgol gyda disgyblion eraill.

[torrwch i]

Mae llaw yn deialu rhif ar ffôn talu.

[torrwch i]

Mae Joe yn ateb ei ffôn.

[torrwch i]

Mae nifer o ffrindiau Joe, gan gynnwys Girl A yn gweiddi arno i lawr y ffôn.

[torrwch i]

Mae Joe yn cerdded i ffwrdd o'r bws ysgol.

[torrwch i]

Joe yn ei ystafell wely yn gwneud gwaith cartref. Mae'n derbyn neges e-bost / neges syth sy'n dweud 'FFYWCH HEFYD'. Mae'n ateb 'dat hu'. Mae'n derbyn yr ymatebion 'EICH GWEITH NOSWCH' a 'CHIWCHU!'

Mae Joe yn ateb 'ydy hi u Kim?'

Mae'n derbyn ateb, 'TOMORROW YDYCH YN GWNEUD ALLAN. U GONNA GET MWYN. GWELL YN GWELER AM YSGOLION PET '.

Mam Mam yn taro ar y drws. Mae'n cau'r sgrin yn gyflym. Mae hi'n edrych yn bryderus.

[torrwch i]

Y bore arall, mae Joe yn gadael i'r ysgol. Testun arall yn rhybuddio. Mae Joe yn darllen y testun, gan edrych yn fwy a mwy o bryder.

[torrwch i]

Joe yn eistedd ar ei ben ei hun ar gamau ysgol. Mae athro yn eistedd wrth ei dro yn ymddangos i ofyn a yw'n iawn. Mae'n nodio ei ben. Mae hi'n codi ac yn gadael.

[torrwch i]

Montage o Joe yn cerdded i lawr y stryd, mewn coridor ysgol, stryd arall. Mae criwiau Joe yn cael mwy a mwy ofidus.

[torrwch i]

Joe yn ei ystafell wely. Mae'n derbyn neges e-bost / neges syth gan anfonwr anhysbys gyda chyswllt gwefan. Mae'n ei glicio ac mae'n ei gymryd i dudalen we o'r enw joeisaloser.co.uk. Mae'n dangos darlun o Joe gyda thafod hirgais a llun o'r athro o'r ystafell ddosbarth. Rydym yn gweld awgrymiadau bod cynnwys y wefan yn ymwneud â Joe yn treulio'i amser yn gwylio ei athrawon, yn chwarae gemau cyfrifiadurol ac nad oes ganddo ffrindiau. Mae Joe yn sefyll i fyny ac yn mynd ac yn eistedd ar ei wely, yn ei dwylo.

[torrwch i]

Mae Joe yn mynd ar fws yr ysgol, sy'n llawn disgyblion yn chwerthin ac yn tynnu sylw ato, gan sôn am 'golli'. Mae'n cerdded i fyny'r bws. Nid yw un bachgen yn santio ac yn edrych ar Joe gydag awgrym o empathi. Mae Joe yn eistedd.

[torrwch i]

Ystafell wely Joe. Mae'n newid ar gamera fideo ac yn siarad ynddo:

'Wel dyna hi. Ni allaf ei gymryd mwyach. '

[torrwch i]

Mam Joe yn edrych ar y fideo ar y camera. Rydym yn clywed Joe ar y camera yn siarad: 'Roeddwn i'n meddwl eu bod i fod yn fy ffrindiau ond maen nhw i gyd yn chwerthin arnaf. Mae'n rhaid i mi eu rhoi i gymryd sylw. '

[torrwch i]

Capsiwn 'Mae seiber-fwlio yn fwlio. Mae'n adfeilio bywydau. '

[torrwch i]

Ystafell Ddosbarth. Mae'r camera yn paratoi o gwmpas yr ystafell ond nid yw Joe yno.

[torrwch i]

Joe's mam cerdded i fyny'r llwybr i'r ysgol.

[torrwch i]

Athro yn sylwi ar Joe's mam.

[torrwch i]

Swyddfa, efallai y pennaeth. Mae Joe's mam a Joe yn eistedd gyferbyn â rhywun arall (efallai y pennaeth). Mae mamau Joe's yn pasio papurau ar draws y ddesg, sy'n ymddangos fel argraffiadau o'r negeseuon e-bost / negeseuon. Ymddengys i'r pennaeth ofyn cwestiwn i Joe y mae ef yn ei nodi.

[torrwch i]

Yn agos i fyny un o fwlis Joe yn yr ystafell ddosbarth - mae'n edrych i fyny ac yn tapio Girl A sy'n eistedd wrth ei gilydd, ar y llaw. Maent yn edrych allan o'r ffenestr i weld swyddog heddlu yn cerdded i fyny'r llwybr i'r ysgol. Mae merch A yn edrych yn poeni.

[torrwch i]

Capsiwn 'Seiberfwlio. Gadewch i ni ymladd â'i gilydd. '

[torrwch i]

Joe yn gadael ystafell ddosbarth gyda'r bachgen o'r bws nad oedd yn sant. Mae'n edrych yn hapus.

[Cwympo]

[Cwympo ar logos i'r Adran Plant, Ysgolion a Theuluoedd a Childnet International.]

End transcript
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Wrth i chi wylio, meddyliwch am y ddau gwestiwn canlynol a nodwch eich ymatebion:

1. Pa ddigwyddiad a arweiniodd at Joe yn cael ei fwlio?

2. Pa ddulliau a ddefnyddiodd gyfoedion Joe i'w fwlio?

You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Sylwadau

  1. Yr hyn a ymddangosodd i sbarduno'r bwlio oedd Joe yn ateb cwestiwn yn y dosbarth. Efallai na fydd rhai o'i ffrindiau / cyfoedion wedi deall y cwestiwn ac efallai'n dychrynllyd amdano neu ganmoliaeth yr athro.
  2. Anfonodd y bwlis negeseuon trwy negeseuon testun, ffôn ac e-bost. Roeddent hefyd yn defnyddio safle rhwydweithio i bostio delweddau anffafriol.

Mae seiberfwlio yn ei eithafol wedi bod yn gysylltiedig â nifer o hunanladdiadau ymhlith pobl ifanc. Nid yw'r DU wedi ei eithrio rhag hyn ac mae'r llywodraeth wedi cynhyrchu ffilmiau byr fel y fideo uchod i greu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o natur a chanlyniadau seiber-fwlio.

Mae gwefan Childline [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] yn adnodd i bobl ifanc sy'n poeni amdanynt eu hunain neu am rywun arall sy'n cael ei fwlio. Mae hefyd yn adnodd defnyddiol i rieni/gofalwyr ac oedolion eraill sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Efallai y byddai'n ddefnyddiol i chi wneud nodyn o'r ddolen hon ar gyfer y dyfodol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn archwilio bwlio plant sydd ag AAA, mae'r Gynghrair Gwrthfwlio yn cynnal hyfforddiant ar-lein am ddim y gallwch weithio drwyddo ar eich cyflymder eich hun. Bydd pob pwnc yn cymryd tua hanner awr i chi ei gwblhau a gallwch ddewis y pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt.

Ceir rhagor o fanylion am yr hyfforddiant ar-lein am ddim ar gyfer gweithwyr proffesiynol ar wefan y Gynghrair Gwrthfwlio. Bydd angen i chi gofrestru i fanteisio ar yr hyfforddiant, ond gallwch wneud hynny am ddim. Gallwch gofrestru/mewngofnodi ar gyfer yr hyfforddiant drwy'r ddolen fewngofnodi: https://antibullyingalliance.learnupon.com/ users/ sign_in.

CYM-SCD-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach341

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored342.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad343 a Thystysgrifau344.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn345 a chofrestrwch i'n cylchlythyr346 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored347