Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cefnogi datblygiad plant

Seiberfwlio

Mae'r twf mewn safleoedd rhwydweithio cymdeithasol a thechnolegau fel ffonau symudol wedi arwain at fath o fwlio a elwir yn 'seiberfwlio'. Caiff y defnydd o'r rhyngrwyd fel cyfrwng ar gyfer bwlio ei gydnabod yn eang bellach ac yn aml mae ysgolion yn cynnwys seiberfwlio yn eu polisïau ar fwlio.

Gweithgaredd 6

Timing: Caniatewch tua 20 munud

Gwyliwch y fideo YouTube hwn, Let's fight it together, lle mae person ifanc yn disgrifio sut beth yw bod yn destun seiberfwlio.

[Yn agos i Joe, bachgen o tua 14 oed mewn gwisg ysgol, yn eistedd yn yr hyn sy'n edrych fel ystafell wely, yn siarad â chamera]

Joe
Um ... hi, Joe fy enw. Nid oes gen i unrhyw un i siarad â nhw felly ... Roeddwn i'n meddwl y byddwn i'n dweud fy stori fel hyn. Pan ddechreuais i gyd, rydw i'n ceisio ei chwerthin i ffwrdd ... ond dim ond aeth ymlaen

[torrwch i]

Mae Joe yn cerdded i lawr stryd, yn gosod clustffonau

[torrwch i]

Ffreutur ysgol: Mae grŵp o bedwar merch a bechgyn yn eistedd ar fwrdd - mae Joe yn ymuno â nhw ac yn rhannu ei glustffonau gydag un ferch (Merch A). Mae'r hwyliau'n hapus.

[torrwch i]

Joe yn cerdded i'r ystafell ddosbarth gyda disgyblion eraill.

[torrwch i]

Ystafell Ddosbarth: Mae'r athro'n gofyn cwestiwn ac mae Joe yn ateb yn gywir. Mae merch A o'r olygfa flaenorol sy'n eistedd y tu ôl iddo yn tynnu sylw ffug.

[torrwch i]

Disgyblion sy'n gadael yr ysgol ar ddiwedd y dydd. Daw Joe allan gyda Merch A y tu ôl iddo. Mae'n ymddangos i ddweud rhywbeth sy'n brifo iddo ac yn cerdded i ffwrdd. Mae Joe yn edrych yn drist ac yn feddylgar, yna mae'n cerdded arno.

[torrwch i]

Mae Joe yn ymuno â grŵp o ffrindiau, gan gynnwys Girl A. Mae'n anwybyddu iddo. Mae'n cerdded i ffwrdd. Maent yn edrych a chwerthin. Merch arall dwylo Girl A ffôn symudol. Mae hi'n dechrau testun.

[torrwch i]

Bws ysgol. Mae Joe yn cael neges destun 'CHI LITTLE KISSASS!'. Mae'n edrych yn poeni.

[torrwch i]

Joe yn cyrraedd cartref. Clywir rhybudd neges destun arall.

[torrwch i]

Y tu mewn i dŷ Joe. Mae'n dawelu ei fam ac y tu ôl i'w gefn yn dileu'r neges destun.

[torrwch i]

Diwrnod ysgol arall - mae Joe yn edrych trwy ffenestr a gall weld ei ffrindiau, gan gynnwys Merch A. Maent yn ei ddal drosodd ac yn cymryd llun ohono ar gamera ffôn.

[torrwch i]

Mae Joe yn cael bws ysgol gyda disgyblion eraill.

[torrwch i]

Mae llaw yn deialu rhif ar ffôn talu.

[torrwch i]

Mae Joe yn ateb ei ffôn.

[torrwch i]

Mae nifer o ffrindiau Joe, gan gynnwys Girl A yn gweiddi arno i lawr y ffôn.

[torrwch i]

Mae Joe yn cerdded i ffwrdd o'r bws ysgol.

[torrwch i]

Joe yn ei ystafell wely yn gwneud gwaith cartref. Mae'n derbyn neges e-bost / neges syth sy'n dweud 'FFYWCH HEFYD'. Mae'n ateb 'dat hu'. Mae'n derbyn yr ymatebion 'EICH GWEITH NOSWCH' a 'CHIWCHU!'

Mae Joe yn ateb 'ydy hi u Kim?'

Mae'n derbyn ateb, 'TOMORROW YDYCH YN GWNEUD ALLAN. U GONNA GET MWYN. GWELL YN GWELER AM YSGOLION PET '.

Mam Mam yn taro ar y drws. Mae'n cau'r sgrin yn gyflym. Mae hi'n edrych yn bryderus.

[torrwch i]

Y bore arall, mae Joe yn gadael i'r ysgol. Testun arall yn rhybuddio. Mae Joe yn darllen y testun, gan edrych yn fwy a mwy o bryder.

[torrwch i]

Joe yn eistedd ar ei ben ei hun ar gamau ysgol. Mae athro yn eistedd wrth ei dro yn ymddangos i ofyn a yw'n iawn. Mae'n nodio ei ben. Mae hi'n codi ac yn gadael.

[torrwch i]

Montage o Joe yn cerdded i lawr y stryd, mewn coridor ysgol, stryd arall. Mae criwiau Joe yn cael mwy a mwy ofidus.

[torrwch i]

Joe yn ei ystafell wely. Mae'n derbyn neges e-bost / neges syth gan anfonwr anhysbys gyda chyswllt gwefan. Mae'n ei glicio ac mae'n ei gymryd i dudalen we o'r enw joeisaloser.co.uk. Mae'n dangos darlun o Joe gyda thafod hirgais a llun o'r athro o'r ystafell ddosbarth. Rydym yn gweld awgrymiadau bod cynnwys y wefan yn ymwneud â Joe yn treulio'i amser yn gwylio ei athrawon, yn chwarae gemau cyfrifiadurol ac nad oes ganddo ffrindiau. Mae Joe yn sefyll i fyny ac yn mynd ac yn eistedd ar ei wely, yn ei dwylo.

[torrwch i]

Mae Joe yn mynd ar fws yr ysgol, sy'n llawn disgyblion yn chwerthin ac yn tynnu sylw ato, gan sôn am 'golli'. Mae'n cerdded i fyny'r bws. Nid yw un bachgen yn santio ac yn edrych ar Joe gydag awgrym o empathi. Mae Joe yn eistedd.

[torrwch i]

Ystafell wely Joe. Mae'n newid ar gamera fideo ac yn siarad ynddo:

'Wel dyna hi. Ni allaf ei gymryd mwyach. '

[torrwch i]

Mam Joe yn edrych ar y fideo ar y camera. Rydym yn clywed Joe ar y camera yn siarad: 'Roeddwn i'n meddwl eu bod i fod yn fy ffrindiau ond maen nhw i gyd yn chwerthin arnaf. Mae'n rhaid i mi eu rhoi i gymryd sylw. '

[torrwch i]

Capsiwn 'Mae seiber-fwlio yn fwlio. Mae'n adfeilio bywydau. '

[torrwch i]

Ystafell Ddosbarth. Mae'r camera yn paratoi o gwmpas yr ystafell ond nid yw Joe yno.

[torrwch i]

Joe's mam cerdded i fyny'r llwybr i'r ysgol.

[torrwch i]

Athro yn sylwi ar Joe's mam.

[torrwch i]

Swyddfa, efallai y pennaeth. Mae Joe's mam a Joe yn eistedd gyferbyn â rhywun arall (efallai y pennaeth). Mae mamau Joe's yn pasio papurau ar draws y ddesg, sy'n ymddangos fel argraffiadau o'r negeseuon e-bost / negeseuon. Ymddengys i'r pennaeth ofyn cwestiwn i Joe y mae ef yn ei nodi.

[torrwch i]

Yn agos i fyny un o fwlis Joe yn yr ystafell ddosbarth - mae'n edrych i fyny ac yn tapio Girl A sy'n eistedd wrth ei gilydd, ar y llaw. Maent yn edrych allan o'r ffenestr i weld swyddog heddlu yn cerdded i fyny'r llwybr i'r ysgol. Mae merch A yn edrych yn poeni.

[torrwch i]

Capsiwn 'Seiberfwlio. Gadewch i ni ymladd â'i gilydd. '

[torrwch i]

Joe yn gadael ystafell ddosbarth gyda'r bachgen o'r bws nad oedd yn sant. Mae'n edrych yn hapus.

[Cwympo]

[Cwympo ar logos i'r Adran Plant, Ysgolion a Theuluoedd a Childnet International.]

End transcript
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Wrth i chi wylio, meddyliwch am y ddau gwestiwn canlynol a nodwch eich ymatebion:

1. Pa ddigwyddiad a arweiniodd at Joe yn cael ei fwlio?

2. Pa ddulliau a ddefnyddiodd gyfoedion Joe i'w fwlio?

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Sylwadau

  1. Yr hyn a ymddangosodd i sbarduno'r bwlio oedd Joe yn ateb cwestiwn yn y dosbarth. Efallai na fydd rhai o'i ffrindiau / cyfoedion wedi deall y cwestiwn ac efallai'n dychrynllyd amdano neu ganmoliaeth yr athro.
  2. Anfonodd y bwlis negeseuon trwy negeseuon testun, ffôn ac e-bost. Roeddent hefyd yn defnyddio safle rhwydweithio i bostio delweddau anffafriol.

Mae seiberfwlio yn ei eithafol wedi bod yn gysylltiedig â nifer o hunanladdiadau ymhlith pobl ifanc. Nid yw'r DU wedi ei eithrio rhag hyn ac mae'r llywodraeth wedi cynhyrchu ffilmiau byr fel y fideo uchod i greu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o natur a chanlyniadau seiber-fwlio.

Mae gwefan Childline [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] yn adnodd i bobl ifanc sy'n poeni amdanynt eu hunain neu am rywun arall sy'n cael ei fwlio. Mae hefyd yn adnodd defnyddiol i rieni/gofalwyr ac oedolion eraill sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Efallai y byddai'n ddefnyddiol i chi wneud nodyn o'r ddolen hon ar gyfer y dyfodol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn archwilio bwlio plant sydd ag AAA, mae'r Gynghrair Gwrthfwlio yn cynnal hyfforddiant ar-lein am ddim y gallwch weithio drwyddo ar eich cyflymder eich hun. Bydd pob pwnc yn cymryd tua hanner awr i chi ei gwblhau a gallwch ddewis y pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt.

Ceir rhagor o fanylion am yr hyfforddiant ar-lein am ddim ar gyfer gweithwyr proffesiynol ar wefan y Gynghrair Gwrthfwlio. Bydd angen i chi gofrestru i fanteisio ar yr hyfforddiant, ond gallwch wneud hynny am ddim. Gallwch gofrestru/mewngofnodi ar gyfer yr hyfforddiant drwy'r ddolen fewngofnodi: https://antibullyingalliance.learnupon.com/ users/ sign_in.

CYM-SCD-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach341

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored342.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad343 a Thystysgrifau344.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn345 a chofrestrwch i'n cylchlythyr346 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored347