Skip to content
Skip to main content

OpenLearn with Working Wales | OpenLearn gyda Cymru'n Gweithio

Free online courses and other learning resources to support Working Wales customers.Cyrsiau ar-lein am ddim ac adnoddau dysgu eraill i gefnogi cwsmeriaid Cymru'n Gweithio.

Logo Working Wales / Cymru'n Gweithio


Discover free OpenLearn learning resources below

Darganfyddwch adnoddau dysgu OpenLearn am ddim isod

Please note only a limited selection of OpenLearn resources are currently available through the medium of Welsh, these are signposted within each section. | Nodwch mai dewis cyfyngedig o adnoddau OpenLearn sydd ar gael ar hyn bryd drwy gyfrwng y Gymraeg, cyfeirir at y rhai o fewn pob adran.


Career planning Cynllunio gyrfa
Featured resources 
| Adnoddau dan sylw

See more | Gweld mwy

Astudio trwy'r GymraegLearning new skills Dysgu sgiliau newydd
Featured resources 
| Adnoddau dan sylw

See more | Gweld mwy

Astudio trwy'r GymraegLearning opportunities Cyfleoedd dysgu
Featured resources 
| Adnoddau dan sylw

See more | Gweld mwy

Astudio trwy'r GymraegWorking Wales resources | Adnoddau Cymru'n Gweithio 


Delivered by Careers Wales, Working Wales is the Welsh Government’s approach to delivering free, impartial, employability and careers advice to anyone aged 16+ and no longer in compulsory education.

We can help you get the job you want by providing tailored advice and guidance that is responsive to you.  Let us help you overcome whatever is stopping you getting a job.

Find out more and get in touch at workingwales.gov.wales.

 

Logos: Llywodraeth Cymru / Welsh Government, Gyrfa Cymru / Careers Wales & Cronfa Gymdeithasol Ewrop / European Social Fund

Working Wales, delivered by Careers Wales, is funded by Welsh Government with support from the European Social Fund.

Cymru'n Gweithio, sy'n cael ei ddarparu gan Gyrfa Cymru, yw dull newydd Llywodraeth Cymru o ddarparu cyngor diduedd, rhad ac am ddim ar gyflogadwyedd a gyrfaoedd i unrhyw un sy'n 16+ ac nad ydynt mewn addysg orfodol mwyach.

Gallwn dy helpu i gael y swydd yr wyt wedi rhoi dy fryd arni drwy ddarparu cyngor a chyfarwyddyd wedi'u teilwra'n benodol i ti.  Gad i ni dy helpu i oresgyn beth bynnag sy'n dy rwystro rhag cael swydd.

Mae rhagor o wybodaeth a manylion cyswllt ar gael yn cymrungweithio.llyw.cymru.

 

Logos: Llywodraeth Cymru / Welsh Government, Gyrfa Cymru / Careers Wales & Cronfa Gymdeithasol Ewrop / European Social Fund

Mae Cymru’n Gweithio, wedi’i gyflwyno gan Gyrfa Cymru, yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chefnogaeth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.


The Open University in Wales | Y Brifysgol Agored yng NghymruAs Wales’ largest provider of part-time undergraduate university study, The Open University in Wales offers a wide choice of qualifications in a broad range of subject areas. As part of the biggest university in the UK, we can provide a world-class education, helping you to meet your professional and personal goals.

With tuition fee loans, financial support, and pay as you go options available, studying with The Open University is a lot more affordable than you might think.

Find out more


Fel darparydd mwyaf astudiaeth ran amser prifysgol yng Nghymru, mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig dewis eang o gymwysterau mewn ystod eang o bynciau. Fel rhan o’r brifysgol fwyaf yn y DU, gallwn ddarparu addysg o safon byd-eang, gan eich cynorthwyo i gwrdd a’ch amcanion proffesiynol a phersonol.

Gyda benthyciadau ffioedd dysgu, cymorth ariannol, ac opsiynau talu wrth fynd ar gael, mae astudio gyda’r Brifysgol Agored yn llawer mwy fforddiadwy na’r disgwyl.

Dysgwch ragor


* Eligibility rules apply for financial support. / Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.


 

Become an OU student

Ratings & Comments

Share this free course

Copyright information

Skip Rate and Review

For further information, take a look at our frequently asked questions which may give you the support you need.

Have a question?