Grid Rhestr Canlyniadau: 102 eitem
Rhwyd Gymorth: A allwch chi helpu rhywun mewn angen? Eicon gweithgaredd

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Rhwyd Gymorth: A allwch chi helpu rhywun mewn angen?

Bydd pob un ohonom yn wynebu heriau personol, ond a allech chi gael effaith gadarnhaol ar fywyd rhywun? Rhowch gynnig ar ein ‘Rhwyd Gymorth’ i weld a allwch chi helpu pedwar o bobl. 

Gweithgaredd
20 mun
Cymorth i chi a’ch lles meddyliol Eicon erthygl

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Cymorth i chi a’ch lles meddyliol

Bydd un ym mhob pedwar ohonom yn cael problem iechyd meddwl ar ryw adeg yn ein bywyd, felly mae’n bwysig i ni wybod ble i droi i gael cymorth a gofyn am help pan fydd angen.

Erthygl
10 mun
Llywio drwy les: Edrych ar iechyd meddwl a lles Eicon erthygl

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Llywio drwy les: Edrych ar iechyd meddwl a lles

Gall bywyd fod yn gyfres o adegau gwell a gwaeth. Weithiau, mae’n anodd gwybod a ydym ni’n llawn ddeall beth yw ystyr termau fel iechyd meddwl a lles. Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar y termau hyn a sut mae’r pethau sydd yn digwydd i ni yn siapio ein hiechyd meddwl a’n lles. 

Erthygl
10 mun
Rheoli amser ac astudio Eicon erthygl

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Rheoli amser ac astudio

Boed chi’n fyfyriwr llawn amser neu ran amser, mae astudio yn debygol o olygu ymrwymiad arall yn eich bywyd. Wrth i ni geisio cydbwyso llawer o bethau, gall hyn weithiau effeithio ar ein lles a gwneud i ni deimlo fod pethau’n ormod.

Erthygl
10 mun
Rhyw ac arolygon Natsal – sut rydych yn cymharu? Eicon fideo

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith

Rhyw ac arolygon Natsal – sut rydych yn cymharu?

Yn ystod 2021, fel rhan o grant ymgysylltiad cyhoeddus sy'n cyfoethogi ymchwil gan Ymddiriedolaeth Wellcome, rydym yn datblygu sawl Adnodd Addysgol Agored. Yn benodol, Adnoddau Addysgol Agored sy'n deillio o'r Arolygon Cenedlaethol o Agweddau a Ffyrdd o Fyw Rhywiol (Natsal).

Fideo
2 mun
Rhyw ac agweddau rhywiol ym Mhrydain Eicon gweithgaredd

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith

Rhyw ac agweddau rhywiol ym Mhrydain

Mae agweddau rhywiol wedi newid yn sylweddol dros y blynyddoedd, ond beth yw barn person ‘cyffredin’ ym Mhrydain am ryw? Rhowch gynnig ar ein cwis rhyngweithiol am agweddau rhywiol i weld sut mae eich safbwyntiau yn cymharu â'r mwyafrif.

Gweithgaredd
10 mun
Carnifal Butetown, y gorffennol, presennol, a'r dyfodol Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Carnifal Butetown, y gorffennol, presennol, a'r dyfodol

Keith Murrell, arweinydd Carnifal eiconig Butetown yng Nghaerdydd, yn archwilio ei orffennol astrus a dyfodol disglair i ddathlu cymuned amlddiwylliannol Butetown, a chyfeirio at y camsyniadau a'r anghyfiawnder a wynebwyd ar hyd y daith.

Erthygl
10 mun
Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 2: canolradd

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw

Mae “Pyliau o banig: beth ydyn nhw, a beth i'w wneud yn eu cylch” yn gwrs rhad ac am ddim a ddylai fod o gymorth i unrhyw un sy'n profi pyliau o banig neu banig, i'w teulu a'u ffrindiau, ac i unrhyw un sydd â diddordeb mwy cyffredinol mewn iechyd meddwl a’i driniaeth. Mae'r cwrs yn dechrau trwy archwilio diffiniadau ffurfiol o banig a phyliau o ...

Cwrs am ddim
3 awr
Ymwybyddiaeth ofalgar ym maes iechyd meddwl ac mewn carchardai Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 2: canolradd

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Ymwybyddiaeth ofalgar ym maes iechyd meddwl ac mewn carchardai

Mae'r cwrs rhad ac am ddim hwn, “Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn Lleoliadau Iechyd Meddwl a Charchardai”, yn cyflwyno syniadau ac arferion allweddol ymwybyddiaeth ofalgar, yn disgrifio sut mae'n helpu i gwnsela cleientiaid a charcharorion, a hefyd yn edrych ar rai o'r beirniadaethau y mae ymwybyddiaeth ofalgar wedi'u cael yn ystod y blynyddoedd ...

Cwrs am ddim
10 awr
Ymarfer corff ac iechyd meddwl Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 2: canolradd

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Ymarfer corff ac iechyd meddwl

Yn flynyddol caiff miloedd o bunnoedd eu gwario ar feddyginiaethau i drin cyflyrau megis gorbryder ac iselder. Mae gan y meddyginiaethau hyn sgil effeithiau negyddol yn aml. Mae ymarfer corff yn driniaeth amgen sy'n isel ei chost ac yn isel o ran niferoedd o sgil effeithiau. Fel rhan o'r cwrs rhad ac am ddim hwn, Ymarfer Corff ac Iechyd Meddwl, ...

Cwrs am ddim
2 awr
Ewch â’ch addysgu ar-lein Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 2: canolradd Eicon bathodyn

Addysg a Datblygiad

Ewch â’ch addysgu ar-lein

Mae dysgu ar-lein wedi datblygu’n gyflym ac fe’i gwelir bellach ym mhob maes addysg, o ysgolion i hyfforddi sgiliau. Mae mwy o bobl nag erioed yn dysgu trwy gyrsiau ar-lein. Hyd yn oed pan addysgir ‘wyneb yn wyneb’ yn bennaf, mae adnoddau a rhyngweithio ar-lein wedi dod yn rhan allweddol o’r profiad dysgu.

Cwrs am ddim
24 awr
Meddwl yn feirniadol – Sgil a phroses Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Meddwl yn feirniadol – Sgil a phroses

I fod yn llwyddiannus wrth ddysgu mae angen i ni wneud mwy na dim ond cofio gwybodaeth – mae angen meddwl yn feirniadol yn hanfodol. Mae Anne Wesemann yn esbonio'r buddiannau...

Erthygl
10 mun