Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Ffyrdd Newydd o Annog Plant i Ddarllen

Gallwn annog plant i ddarllen er mwyn adlewyrchu'r byd llawn technoleg gwybodaeth a chyfathrebu a geir heddiw.

Mae technolegau digidol newydd wedi cyflwyno cyfleoedd cyffrous i blant o bob oed, a gellir lawrlwytho llyfrau digidol o apiau ar gyfrifiaduron a llechi.

Gall apiau cyffrous ysgogi rhieni a phlant i ryngweithio wrth ddarllen a rhannu llyfrau ar-lein. Fodd bynnag, nid yw pawb yn cydnabod buddiannau'r technolegau newydd hyn ac mae gan rai rhieni bryderon bod eu plentyn yn treulio gormod o amser ar gyfrifiadur yn lle darllen llyfr traddodiadol.

Fodd bynnag, ceir tystiolaeth bod llyfrau digidol yn cynnig ffyrdd amgen o ryngweithio ac ymgysylltu â phlant, rhieni ac athrawon, er bod peth dryswch ynghylch y rôl y gall llyfrau digidol ei chwarae wrth ddatblygu llythrennedd.

Nid yw llyfrau digidol bob amser yn cynnwys geirfa a gramadeg cyfoethog llyfrau wedi'u hargraffu, ac nid yw rhieni yn defnyddio cymaint o strategaethau darllen defnyddiol wrth rannu llyfrau digidol ond maent yn canolbwyntio mwy ar sgiliau TG. Er hyn, maent yn cynnig ffordd amgen gyffrous o ryngweithio ac ymgysylltu â darllenwyr, athrawon a rhieni. Gweler, er enghraifft:

Os oes gennych ddiddordeb yn y trafodaethau ynghylch plant a thechnolegau digidol a ph'un a ydynt yn beth da neu ddrwg, edrychwch ar  Childhood in the Digital Age, modiwl am ddim gan Y Brifysgol Agored ar FutureLearn (www.futurelearn.com).

Ewch â'ch dysgu ymhellach341

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored342.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad343 a Thystysgrifau344.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn345 a chofrestrwch i'n cylchlythyr346 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored347