Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1 Ymddygiad plant

Mae Jon Richards, pennaeth addysg UNISON (a ddyfynnir yn Bennet, 2015a), yn nodi rhai gwirioneddau syml am ymddygiad plant:

 • Mae pawb yn profi ymddygiad anodd yn yr ysgol
 • Gall plant, fel pawb, fod yn hunanol, yn greulon, yn garedig ac yn anhygoel
 • Nid eich bai chi ydyw os byddant yn camymddwyn, ond mae gennych gyfrifoldeb i weithredu os bydd hynny'n digwydd
 • Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn hapus i ddilyn rheolau sy'n deg, yn gyson ac yn gymesur
 • Mae'n well gan bron bob myfyriwr fod mewn ysgol lle mae'r oedolion yn cymryd ymddygiad o ddifrif.
(Bennett, 2015a)

Gweithgaredd 1

Timing: Caniatewch tua 10 munud

Rhestrwch bum ymddygiad annymunol gan blant yn eich lleoliad.

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Sylwadau

Efallai y byddwch wedi nodi rhai o'r ymddygiadau canlynol neu bob un ohonynt:

 • difrodi eiddo
 • dweud celwydd
 • gwneud synau gwirion neu chwarae'r ffŵl
 • defnyddio iaith ddifrïol
 • ateb staff yn ôl
 • peidio â gwrando
 • rhedeg dan do, yn hytrach na cherdded.

Gall rhywbeth sy'n annymunol i un person fod yn dderbyniol i rywun arall. Felly, efallai eich bod wedi cael eich synnu gan rai o'r ymddygiadau ar ein rhestr. Efallai yr hoffech fyfyrio ar pam y gellid ystyried bod yr ymddygiadau hyn yn annymunol.

Maent yn debygol o fod yn ymddygiadau y mae'n hawdd eu hystyried yn annymunol am eu bod yn peryglu diogelwch plentyn, neu am eu bod yn aflonyddgar ac yn effeithio ar allu plentyn i ddysgu neu ryngweithio ag eraill.

Wrth i chi weithio drwy'r adran hon ar reoli ymddygiad, efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi edrych yn ôl ar yr ymatebion a roddwyd gennych a myfyrio ar sut y gellid rheoli'r ymddygiadau hyn mewn lleoliad ysgol.