Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3 Cydnabod problemau ymddygiad

Mae sawl rheswm dros broblemau ymddygiad ymysg plant. Yn y pwnc hwn, rydym wedi dewis canolbwyntio ar broblemau iechyd meddwl fel achos o ymddygiad a allai godi pryderon.

Mae un o bob 10 plentyn a pherson ifanc 5 i 16 oed wedi cael diagnosis clinigol o anhwylder iechyd meddwl ac mae gan tua un o bob saith ohonynt broblemau llai difrifol (yr Adran Iechyd, 2013). Mae adroddiadau gan sefydliadau ac elusennau sy'n gweithio gyda phlant yn awgrymu nad yw'r ystadegau hyn wedi newid yn sylweddol dros y 10 mlynedd diwethaf. Fodd bynnag, mae pwysigrwydd lles ac iechyd meddwl yn cael ei gydnabod fwyfwy. Oherwydd hyn, penododd llywodraeth y DU yr eiriolwr iechyd meddwl cyntaf erioed ar gyfer ysgolion yn 2015 er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth a lleihau'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl pobl ifanc (yr Adran Addysg, 2015).

Mae'r ffocws hwn ar les plant wedi arwain at lu o adroddiadau gan y llywodraeth ar y pwnc. Mae un o'r rhain, Adroddiad Allen, Early Intervention:The Next Steps, yn dyfynnu Coleg Brenhinol y Seiciatryddion gan nodi:

Bydd mynd i'r afael â phroblemau iechyd meddwl yn gynnar mewn bywyd yn gwella cyrhaeddiad addysgol, cyfleoedd cyflogaeth ac iechyd corfforol, ac yn lleihau lefelau o gamddefnyddio sylweddau, hunan-niwed a hunanladdiad, yn ogystal â gwrthdaro teuluol ac amddifadedd cymdeithasol. Yn gyffredinol, bydd yn cynyddu disgwyliad oes, cynhyrchiant economaidd, swyddogaeth gymdeithasol ac ansawdd bywyd. Bydd hefyd yn arwain at fudd i bob cenhedlaeth.

(Allen, 2011)

Ewch â'ch dysgu ymhellach341

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored342.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad343 a Thystysgrifau344.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn345 a chofrestrwch i'n cylchlythyr346 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored347