Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.2 Darlleniadau ac adnoddau dewisol

Os oes gennych amser ac os hoffech archwilio'r pwnc hwn ymhellach, edrychwch ar yr adnoddau isod.

Y Gynghrair Gwrthfwlio (2015b) Preventing Bullying:A Guide for Teaching Assistants. SEN and Disability: Developing Effective Anti-Bullying Practice. Ar gael yn https://www.anti-bullyingalliance.org.uk/ sites/ default/ files/ field/ attachment/ Preventing-bullying-a-guide-for-teaching-assistants-FINAL.pdf [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .

Mae'r canllaw hwn yn seiliedig ar safbwyntiau plant a phobl ifanc, sy'n cael cymorth gan gynorthwywyr addysgu, am fwlio. Mae wedi'i gynllunio i roi cyngor i gynorthwywyr addysgu ar atal plant a phobl ifanc anabl a'r sawl sydd ag anghenion addysgol arbennig (AAA) rhag cael eu bwlio.

Y Gynghrair Gwrthfwlio (2014) Tackling Disablist Language-based Bullying in School: A Teacher’s Guide. Ar gael yn https://www.anti-bullyingalliance.org.uk/ sites/ default/ files/ field/ attachment/ tackling-disablist-language-based-bullying-in-school-final.pdf.

Mae'r canllaw hwn yn mynd i'r afael ag achosion o alw enwau ac iaith ddifrïol sy'n gwahaniaethu ar sail anabledd, yn archwilio hynny, ei darddiad a sut y caiff ei gynrychioli yn yr iaith, ac yn trafod strategaethau llwyddiannus, gweithgareddau defnyddiol, astudiaethau achos ac adnoddau. Mae'r ddogfen hon yn ddefnyddiol ar gyfer pob aelod o staff addysgu, yn cynnwys cynorthwywyr addysgu.

Contact a Family (2014) Dealing with Bullying. Ar gael yn https://www.youtube.com/ playlist?list=PLWq2B0oT01K2HjIiEKy9ArDb-2ohF5CXY.

Cyfres o bodlediadau gyda chyngor a gwybodaeth ymarferol ar gyfer rhieni neu ofalwyr plant ag AAA sy'n cael eu bwlio yn yr ysgol.

Meddwl yn Gadarnhaol: Iechyd a Llesiant Emosiynol mewn Ysgolion a Lleoliadau Blynyddoedd Cynnar, Llywodraeth Cymru

http://learning.gov.wales/ resources/ browse-all/ thinkingpositively/ ?skip=1&lang=cy

Ewch â'ch dysgu ymhellach341

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored342.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad343 a Thystysgrifau344.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn345 a chofrestrwch i'n cylchlythyr346 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored347