Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.4 Cymorth effeithiol – sut y gallwch helpu?

Un rôl allweddol ar gyfer cynorthwyydd addysgu sy'n gweithio gyda phlant ag AAA yw sicrhau bod y cwricwlwm yn hygyrch i'r plentyn. Gall hyn gynnwys meddwl ynghylch sut y gallwch:

  • wneud y cwricwlwm haniaethol yn fwy real i'r plentyn drwy ei gysylltu â'i brofiadau bob dydd
  • defnyddio amrywiaeth o arddulliau addysgu, ac ystyried arddull dysgu plentyn
  • cynnig cyfleoedd i drafod y dasg
  • Cefnogi dysgu'r plentyn drwy osod her sydd ychydig y tu hwnt i'r hyn y gall y plentyn ei wneud yn hawdd ei hun, ac yna rhoi awgrymiadau, gofyn cwestiynau neu fodelu'r camau sy'n rhan o'r dasg
  • defnyddio cymorth gweledol
  • defnyddio strategaethau eraill.

Hefyd, gall gymryd peth amser i blentyn ddeall pwnc penodol, neu efallai na fydd plentyn penodol yn deall y ffordd y mae athro yn egluro rhywbeth oherwydd anabledd dysgu penodol y plentyn. Gall hyn greu heriau i chi fel cynorthwyydd addysgu wrth geisio dod o hyd i ffyrdd gwahanol o esbonio neu helpu plentyn.

Fel cynorthwyydd addysgu, gall fod yn ddefnyddiol creu cronfa o syniadau y gallwch eu defnyddio i helpu plant gwahanol, ar amrywiaeth o dasgau dysgu. Mae llawer o'r strategaethau a ddefnyddir i helpu plant yn gyffredinol, yn yr ystyr eu bod yn ymwneud ag egwyddorion cyffredinol cymorth.

Mae'r gweithgaredd canlynol yn eich cyflwyno i un wefan sy'n cynnwys amrywiaeth o syniadau i'w haddasu.

Gweithgaredd 9

Timing: Caniatewch tua 20 munud

Ewch i wefan y Bell Foundation Effective Teaching of EAL [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .

Darllenwch y rhestr gryno o rai o nodweddion allweddol addysgeg SIY. Pan fyddwch wedi darllen y syniadau, nodwch sut y gallwch, fel rhan o'ch rôl fel cynorthwyydd addysgu, ddefnyddio un neu fwy o'r syniadau hyn gyda phlant ag AAA.

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Sylwadau

Gobeithio eich bod wedi dysgu strategaethau newydd i'ch helpu yn eich rôl.

Ewch â'ch dysgu ymhellach341

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored342.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad343 a Thystysgrifau344.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn345 a chofrestrwch i'n cylchlythyr346 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored347