Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Beth rydych wedi'i ddysgu yn yr adran hon

  • Terminoleg a ddefnyddir yn gyffredin mewn ysgolion a gwasanaethau i blant a phobl ifanc ar gyfer disgrifio anabledd neu gyflwr plentyn. Buoch yn ystyried beth sy'n diffinio plant ag AAA, beth mae polisïau'n ei ddweud am y cymorth y dylid ei roi i blant ag AAA, ac yn myfyrio ar natur gynhwysol eich ymarfer.
  • Nodi rhai o'r problemau ar gyfer plant ag AAA mewn perthynas â'u datblygiad cymdeithasol ac emosiynol a sut maent yn rheoli cydberthnasau. Drwy straeon Jax a Joe, cawsoch eich herio i feddwl am erledigaeth a bwlio yn y byd go iawn (annigidol), ac yn yr amgylchedd ar-lein.
  • Rhai o'r ffyrdd defnyddiol a'r ffyrdd a allai fod yn annefnyddiol o helpu plant ag AAA. Cawsoch eich cyflwyno i strategaethau fel straeon cymdeithasol a bod yn eiriolwr. Cawsoch eich annog i fyfyrio ar strategaethau cymorth cyffredin a ddefnyddir yn yr ystafell ddosbarth.
  • Ble i ddod o hyd i ragor o adnoddau. Mae anghenion arbennig yn bwnc eang ac felly mae'r adran hon yn cynnwys cyfeiriadau at wefannau ac adnoddau y gallwch eu defnyddio pan fydd eu hangen arnoch.

Mae pob plentyn yn unigolyn a dim ond crafu'r wyneb a wnaed yn yr adran hon mewn perthynas â helpu plant ag AAA. Fodd bynnag, rydym yn gobeithio ei bod wedi codi eich ymwybyddiaeth o faterion, ac wedi eich cyflwyno i rai syniadau ac arferion a all fod yn newydd i chi. Mae'r rhestr darllen pellach a'r adnoddau yno i chi eu defnyddio er mwyn gwella eich gwybodaeth, felly cymerwch olwg arnynt pan fydd gennych yr amser neu'r angen i wneud hynny.

Ewch â'ch dysgu ymhellach341

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored342.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad343 a Thystysgrifau344.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn345 a chofrestrwch i'n cylchlythyr346 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored347