Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3 Ble nesaf?

Gobeithio eich bod wedi mwynhau Cefnogi datblygiad plant, a gobeithio bod y cwrs wedi'ch ysbrydoli i barhau i ddysgu. Nodir isod rai dolenni allweddol ar gyfer ble yr hoffech fynd nesaf.

Datblygu eich gyrfa

Mae'r dolenni hyn o'r TES a'r Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol yn trafod rôl cynorthwyydd addysgu, y sgiliau trosglwyddadwy sy'n ofynnol ac yn rhoi cipolwg i chi ar y lefelau gwahanol o gael mynediad i'r proffesiwn:

Gwirfoddoli

Efallai yr hoffech ystyried gwirfoddoli i ymestyn a gwella eich sgiliau a'ch gwybodaeth. Gallai'r gwefannau hyn eich helpu i feddwl am eich opsiynau:

Rhwydwaith Arfer Gorau

Mae gan y Rhwydwaith Arfer Gorau dros 10 mlynedd o brofiad yn cyflwyno cyrsiau a hyfforddiant ar gyfer staff cymorth.

Undebau llafur

Mae undebau llafur yn cynnig rhaglenni hyfforddiant a datblygiad ar gyfer eu haelodau, yn aml mewn partneriaeth â darparwyr fel Y Brifysgol Agored. Siaradwch â chynrychiolydd eich undeb i gael gwybod am unrhyw gyfleoedd lleol.

Mwy o gyrsiau anffurfiol am ddim

Mae'r Brifysgol Agored hefyd yn cynnig rhagor o gyrsiau rhagarweiniol ar-lein a chyrsiau sgiliau ar gyfer astudio, ac y mae pob un ohonynt ar gael am ddim ar-lein.

Mae FutureLearn hefyd yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau ar-lein y gallech fod am eu hystyried.

Y Brifysgol Agored

Efallai yr hoffech ystyried dilyn un o gyrsiau Mynediad Y Brifysgol Agored i'ch paratoi ar gyfer astudio'n llwyddiannus tuag at gymhwyster addysg uwch a gydnabyddir yn genedlaethol.

Mae'r Brifysgol Agored yn cynnig amrywiaeth o gymwysterau y gallech fod am eu hystyried.

Cymwysterau addysg, plentyndod ac ieuenctid

Os hoffech edrych yn fanylach ar astudiaethau plentyndod, yna ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Y Brifysgol Agored ar gymwysterau Addysg, Plentyndod ac Ieuenctid.

Arall

Efallai y byddwch yn cofio bod Heather yn hapus â'i rôl fel Cynorthwyydd Addysgu, ond ganddi hi ddiddordeb mewn magu profiad fel cynorthwyydd addysgu cyn dod yn athro neu ddilyn cymhwyster addysgu. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â'ch darparwr TAR (tystysgrif addysg i raddedigion) lleol er mwyn cael gwybod am eu gofynion penodol o ran cynnwys y cwricwlwm cenedlaethol sy'n ofynnol ganddynt mewn gradd. Bydd hefyd yn ofynnol i chi gael TGAU mewn Mathemateg, Saesneg neu Gymraeg a Gwyddoniaeth neu gymhwyster cyfatebol cyn i chi ddod yn athro.

Ewch â'ch dysgu ymhellach341

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored342.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad343 a Thystysgrifau344.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn345 a chofrestrwch i'n cylchlythyr346 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored347