Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cefnogi datblygiad plant

Annog Darllen

Cyflwyniad

Mae Annog darllen yn gyflwyniad cyffredinol i rai agweddau pwysig ar sut mae plant yn datblygu eu sgiliau llythrennedd a darllen.

Ei nod yw codi eich ymwybyddiaeth o rai o'r prif faterion o ran:

  • Sut mae plant yn dysgu sut i ddarllen
  • Sut y gallwch chi fel cynorthwyydd addysgu annog plant i fwynhau darllen a gwella eu sgiliau llythrennedd.

Mae pawb am i blant fwynhau darllen a gall llawer ohonom gofio ein hoff lyfr o'n plentyndod ein hunain.

Mae mentrau gan Gyngor Llyfrau Cymru (http://www.cllc.org.uk [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ) fel Her Darllen yr Haf a chyfres llyfrau Stori Sydyn yn pwysleisio buddiannau cymorth darllen ar gam cynnar.

Dolenni i ragor o wybodaeth / prosiectau perthnasol er mwyn helpu i hyrwyddo darllen er pleser

Sefydliadau sydd yn annog darllen er pleser

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Rhaglen Llythrennedd Genedlaethol ym mis Mai 2012, gan ei disgrifio fel rhaglen genedlaethol i wella safonau llythrennedd yn ein hysgolion gan nodi'r camau gweithredu y mae angen i Lywodraeth Cymru a'i phartneriaid eu cymryd er mwyn sicrhau newid sylweddol mewn safonau llythrennedd dros y pum mlynedd nesaf. Yn ei ddatganiad, dywedodd y Gweinidog y byddai angen sicrhau bod pob 'ysgol yng Nghymru yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau llythrennedd'.

Yn ogystal â rhieni, gall athrawon, cynorthwywyr addysgu a'r amryw o weithwyr cymorth dysgu eraill hefyd gynnig y cymorth cynnar hanfodol hwn. Yn aml, bydd cynorthwywyr addysgu sy'n gweithio mewn cydberthynas un i un gyda phlentyn, mewn sefyllfa well o lawer i ddarllen gydag ef neu wrando arno'n darllen.

Mae'r adran hon yn cynnwys tri phwnc:

  1. Babanod a'r blynyddoedd cynnar
  2. Symud o'r blynyddoedd cynnar i ysgol gynradd
  3. Bechgyn, merched a darllen.

Maent yn cwmpasu camau gwahanol datblygiad plant a rhai o'r ffyrdd y gallwch annog darllen a llythrennedd ar bob un o'r camau hyn, o'r blynyddoedd cynnar i bobl ifanc mewn ysgolion uwchradd.

CYM-SCD-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach341

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored342.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad343 a Thystysgrifau344.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn345 a chofrestrwch i'n cylchlythyr346 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored347