Skip to content
Skip to main content

OpenLearn gyda Linc Cymru | OpenLearn with Linc Cymru

Croeso i OpenLearn gyda Linc Cymru. Welcome to OpenLearn with Linc Cymru.

This page was published over 6 years ago. Please be aware that due to the passage of time, the information provided on this page may be out of date or otherwise inaccurate, and any views or opinions expressed may no longer be relevant. Some technical elements such as audio-visual and interactive media may no longer work. For more detail, see how we deal with older content.

Linc Cymru logo

 

OpenLearn with Linc Cymru is a space to learn and discover. 

Here, you can access a variety of free courses, from key skills such as maths and English, to fascinating and useful topics like leadership and management, sustainability, and health and wellbeing. There’s lots on offer! 

At Linc, we care about people. Everything we do is guided by our respect for the people we work with, and the customers and communities we work for. 

We’ve teamed up with The Open University because we believe in creating the right environment for people to flourish. We’re a socially responsible business focused on a building a prosperous and healthier Wales, and we think OpenLearn is a great tool to help achieve this. 

Take a look at the range of courses on offer, then simply sign up to take the course (or courses) of your choice. 

We’re open to feedback, so please get in touch if there’s something you are looking for but can’t find or let us know how the learning has benefitted you – we’d love to hear from you!

Free learning resources

Below you will find a selection of free online courses and other learning resources on a range of subjects. You will get the most from OpenLearn if you create an account (this is free). Creating an account will give you full access to a range of features that are not available to guests, such as enrolling on free courses. From your MyOpenLearn profile, you will be able to track your progress and download an activity record. 

Browse:


Mae OpenLearn gyda Linc Cymru yn le i ddysgu a darganfod. 

Yma, gallwch gael mynediad at amrywiaeth o gyrsiau rhad ac am ddim, o sgiliau allweddol megis mathemateg a Saesneg, i bynciau diddorol a defnyddiol megis arwain a rheoli, cynaliadwyedd, ac iechyd a llesiant. Mae llawer ar gael! 

Yn Linc, mae pobl yn bwysig i ni. Mae popeth a wnawn yn cael ei arwain gan ein parch at y bobl sy'n gweithio gyda ni, a'r cwsmeriaid a chymunedau a wasanaethwn. 

Rydym wedi ymuno â'r Brifysgol Agored oherwydd ein bod yn credu mewn creu'r amgylchedd cywir i bobl ffynnu. Rydym yn gwmni sy'n gymdeithasol gyfrifol ac yn canolbwyntio ar adeiladu Cymru lewyrchus ac iachach, a chredwn fod OpenLearn yn offeryn da sy'n cynorthwyo i gyflawni hyn. 

Cymerwch olwg ar yr ystod o gyrsiau sydd ar gael, yna cofrestrwch ar y cwrs (neu gyrsiau) o'ch dewis chi. 

Rydym yn croesawu adborth, felly cysylltwch os oes rhywbeth nad ydych yn gallu dod o hyd iddo neu rhowch wybod inni sut wnaethoch elwa o'r dysgu - byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Adnoddau dysgu am ddim

Isod fe welwch ddetholiad o gyrsiau ar-lein rhad ac am ddim ac adnoddau dysgu eraill ar ystod o bynciau. Byddwch chi'n cael y gorau o OpenLearn os byddwch chi'n creu cyfrif (mae hwn yn rhad ac am ddim). Bydd creu cyfrif yn rhoi mynediad llawn i chi i ystod o nodweddion nad ydynt ar gael i westeion, megis cofrestru ar gyrsiau am ddim. O'ch proffil MyOpenLearn, byddwch yn gallu olrhain eich cynnydd a lawrlwytho cofnod gweithgaredd.

Pori:


 

Skills | Sgiliau


See more / Gweld mwy

 Business strategy and management | Strategaeth busnes a rheolaeth 


 

See more / Gweld mwy

 

 

Healthcare and wellbeing | Gofal iechyd a lles


See more / Gweld mwy

 

 

Social and community work | Gwaith cymdeithasol a chymunedol


See more / Gweld mwy

 

 

Personal finance / managing money | Cyllid personol / rheoli arian


See more / Gweld mwy

 

 

Careers and employability | Gyrfaoedd a chyflogadwyedd


See more / Gweld mwy

 

 

Sustainability | Cynaladwyedd


 

More about Linc Cymru | Mwy am Linc Cymru


Linc Cymru is a Housing Association and Care provider. But that’s only the beginning of our story.

At Linc, we believe in creating the right environment for people to flourish. This purpose guides every decision we make as an organisation.

The homes we build and the natural environments that support them are designed to improve people’s quality of life. As a care provider we work with Local Authorities and the NHS to address the needs of our ageing population and we treat people as individuals at every part of their journey with us. We’re a socially responsible business focused on building a prosperous and healthier Wales, a great place to live and work, now and in the future. 

Our values are who we are, and we live and breathe them with everything we do:

We are passionate. We take pride in everything we do, and we’re driven by a positive, infectious attitude. We work alongside our customers and partners to create environments where people can flourish. Together we’ll create a happier, healthier Wales.

Our passion makes us ambitious. We embrace new ideas, research and technology that will provide great experiences for our customers and colleagues. We are trailblazing, always looking for ways to challenge ‘the norm’ and drive care and housing forward.

Our ambition is based on listening and being respectful. We value our customers and staff, so we always listen to and learn from them. We never create change for the sake of it but use insight to help us respond to the needs of the people and communities we serve.


Mae Linc Cymru yn Gymdeithas Dai a darparwr Gofal. Ond dechrau ein hanes yn unig yw hynny.

Yn Linc, rydym yn credu mewn creu yr amgylchedd cywir i bobl ffynnu. Mae'r pwrpas hwn yn arwain bob penderfyniad a wnawn fel sefydliad.

Mae'r cartrefi a adeiladwn a'r amgylchedd naturiol sy'n eu cefnogi wedi eu dylunio i wella ansawdd bywyd pobl. Fel darparwr gofal rydym yn gweithio gydag Awdurdodau Lleol a'r GIG i fynd i'r afael ag anghenion ein poblogaeth sy'n heneiddio ac rydym yn trin pobl fel unigolion ar bob rhan o'u taith gyda ni. Rydym yn gwmni sy'n gymdeithasol gyfrifol ac yn canolbwyntio ar adeiladu Cymru lewyrchus ac iachach, sy'n le da i fyw a gweithio, heddiw ac i'r dyfodol. 

Ein gwerthoedd yw'r hyn ydym, ac rydym yn eu byw a'u hanadlu ym mhopeth a wnawn:

Rydym yn angerddol. Rydym yn parchu'r hyn a wnawn, ac rydym yn cael ein hysgogi gan agwedd gadarnhaol, heintus. Rydym yn cydweithio â'n cwsmeriaid a'n partneriaid i greu amgylcheddau ble gall pobl ffynnu. Gyda'n gilydd byddwn yn creu Cymru hapusach ac iachach.

Mae ein hangerdd yn ein gwneud yn uchelgeisiol. Rydym yn croesawu syniadau newydd, ymchwil a thechnoleg fydd yn darparu profiadau gwych i'n cwsmeriaid a'n cyd-weithwyr. Rydym yn arloesi, bob amser yn chwilio am ffordd i herio'r 'arferol' gan roi hwb i ofal a thai.

Mae ein huchelgais wedi ei seilio ar wrando a bod yn barchus. Rydym yn gwerthfawrogi ein cwsmeriaid a'n staff, felly rydym bob amser yn gwrando arnynt ac yn dysgu ganddynt. Nid ydym yn creu newid er mwyn creu newid ond yn hytrach yn defnyddio mewnwelediad i'n cynorthwyo i ymateb i anghenion y bobl a'r gymdeithas a wasanaethwn.


The Open University in Wales | Y Brifysgol Agored yng Nghymru


As Wales’ largest provider of part-time undergraduate university study, The Open University in Wales offers a wide choice of qualifications in a broad range of subject areas. As part of the biggest university in the UK, we can provide a world-class education, helping you to meet your professional and personal goals.

With tuition fee loans, financial support, and pay as you go options available, studying with The Open University is a lot more affordable than you might think.

Find out more


Fel darparydd mwyaf astudiaeth ran amser prifysgol yng Nghymru, mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig dewis eang o gymwysterau mewn ystod eang o bynciau. Fel rhan o’r brifysgol fwyaf yn y DU, gallwn ddarparu addysg o safon byd-eang, gan eich cynorthwyo i gwrdd a’ch amcanion proffesiynol a phersonol.

Gyda benthyciadau ffioedd dysgu, cymorth ariannol, ac opsiynau talu wrth fynd ar gael, mae astudio gyda’r Brifysgol Agored yn llawer mwy fforddiadwy na’r disgwyl.

Dysgwch ragor


OpenLearn Champions | Hyrwyddwyr OpenLearn

Our OpenLearn Champions help to inspire a love of learning and support adults across Wales to develop skills, raise their confidence and explore what OpenLearn has to offer...over 1,000 free courses!

Find out more

Mae ein Hyrwyddwyr OpenLearn yn helpu i ysbrydoli cariad at ddysgu, ac yn cefnogi oedolion ledled Cymru i ddatblygu sgiliau, magu hyder ac archwilio beth sydd gan OpenLearn i'w gynnig...dros 1,000 o gyrsiau am ddim!

Dysgwch ragor


 

Become an OU student

Ratings & Comments

Share this free course

Copyright information

Skip Rate and Review

For further information, take a look at our frequently asked questions which may give you the support you need.

Have a question?