Skip to content
Skip to main content

OpenLearn Champions Hub | Hafan Hyrwyddwyr OpenLearn

Welcome to the OpenLearn Champions Hub. Croeso i Hafan Hyrwyddwyr OpenLearn.


OpenLearn Champions is an advocacy programme from The Open University in Wales that helps break down barriers to learning and widen access to higher education and higher-level skills. OpenLearn Champions are trained to help spread the word about OpenLearn in their workplaces and communities, to inspire a love of learning and support adults across Wales to develop skills, raise their confidence and explore what OpenLearn has to offer. 

Find out more about OpenLearn Champions


Free online courses

On OpenLearn you can find a range of free courses aimed at improving employability skills, essential skills in maths and English, health and wellbeing, as well as academic subjects like science, technology, history, and much more. 

Below you will find a selection of recommended free online courses and other learning resources. You will get the most from OpenLearn if you create an account (this is also free). Creating an account will give you full access to a range of features that are not available to guests, such as enrolling on free courses. From your MyOpenLearn profile, you will be able to track your progress and download an activity record. 

Many courses offer learners the chance to gain a digital badge on completion of the course, which can be shared as evidence of achievement.

Please note only a limited selection of OpenLearn resources are currently available through the medium of Welsh, these are signposted within each section.

Mae Hyrwyddwyr OpenLearn yn rhaglen eiriolaeth gan y Brifysgol Agored yng Nghymru i helpu cael gwared ar rwystrau i ddysgu ac i ehangu mynediad at addysg uwch a sgiliau lefel uwch. Mae Hyrwyddwyr OpenLearn wedi’u hyfforddi i helpu i ddatgloi OpenLearn yn eu gweithleoedd a’u cymunedau, i ysbrydoli cariad at ddysgu a chefnogi oedolion ledled Cymru i ddatblygu sgiliau, codi eu hyder ac archwilio’r hyn sydd gan OpenLearn i’w gynnig.

Darganfod mwy am Hyrwyddwyr OpenLearn


Cyrsiau ar-lein am ddim

Ar OpenLearn gallwch ddod o hyd i ystod o gyrsiau am ddim gyda'r nod o wella sgiliau cyflogadwyedd, sgiliau hanfodol mewn mathemateg a Saesneg, iechyd a lles, yn ogystal â phynciau academaidd fel gwyddoniaeth, technoleg, hanes, a llawer mwy.

Isod fe welwch ddetholiad o gyrsiau ar-lein rhad ac am ddim ac adnoddau dysgu eraill ar ystod o bynciau. Byddwch yn gallu manteisio fwyaf ar OpenLearn os byddwch yn creu cyfrif (mae hyn hefyd am ddim). Bydd creu cyfrif yn rhoi hawl llawn i chi at amrywiaeth o nodweddion nad ydynt ar gael i westeion, megis ymrestru ar gyrsiau am ddim. O’ch proffil OpenLearn, byddwch yn gallu dilyn eich cynnydd a lawr lwytho cofnod gweithgaredd.

Mae llawer o gyrsiau'n cynnig cyfle i ddysgwyr ennill bathodyn digidol ar ôl cwblhau'r cwrs, y gellir ei rannu fel tystiolaeth o gyflawniad.

Nodwch mai dewis cyfyngedig o adnoddau OpenLearn sydd ar gael ar hyn bryd drwy gyfrwng y Gymraeg, cyfeirir at y rhai o fewn pob adran.

New to OpenLearn | Newydd i OpenLearn ⭐


More / Mwy

Astudio trwy'r Gymraeg


In the news | Yn y newyddion 🗞️


More / Mwy

Astudio trwy'r Gymraeg


Activities and games | Gweithgareddau a gemau 🎲


More / Mwy

Astudio trwy'r Gymraeg


Career development | Datblygu gyrfa 💼


More / Mwy

Astudio trwy'r Gymraeg


Skills | Sgiliau ✔️


More / Mwy

Astudio trwy'r Gymraeg


Life and study | Bywyd ac astudiaeth 🌳


More / Mwy

Astudio trwy'r Gymraeg


Learning for society | Dysgu cymdeithasol 🏛️


More / Mwy

Astudio trwy'r Gymraeg


Stay curious | Arhoswch yn chwilfrydig ⚛️


More / Mwy

Astudio trwy'r Gymraeg


Unlock history and culture | Datgloi hanes a diwylliant 🎨


More / Mwy

Astudio trwy'r GymraegAbout OpenLearn Champions
Ynglŷn â Hyrwyddwyr OpenLearn


Champions - A Guide for Learners | Llysgenhadon - Canllaw i Ddysgwyr

OU champions workbook

Download / Lawrlwytho


In recognition of the 3rd anniversary of our Champions Programme, we’ve reached out to our Champions and learners to create a video to celebrate their achievements. Well done and congratulations to everyone who has worked on the programme so far. I gydnabod trydydd pen-blwydd ein Rhaglen Hyrwyddwyr, rydym wedi estyn allan at ein Hyrwyddwyr a’n dysgwyr i greu fideo i ddathlu eu cyflawniadau. Da iawn a llongyfarchiadau i bawb sydd wedi gweithio ar y rhaglen hyd yn hyn.
The Open University in Wales | Y Brifysgol Agored yng NghymruAs Wales’ largest provider of part-time undergraduate university study, The Open University in Wales offers a wide choice of qualifications in a broad range of subject areas. As part of the biggest university in the UK, we can provide a world-class education, helping you to meet your professional and personal goals.

With tuition fee loans, financial support, and pay as you go options available, studying with The Open University is a lot more affordable than you might think.

Find out more


Fel darparydd mwyaf astudiaeth ran amser prifysgol yng Nghymru, mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig dewis eang o gymwysterau mewn ystod eang o bynciau. Fel rhan o’r brifysgol fwyaf yn y DU, gallwn ddarparu addysg o safon byd-eang, gan eich cynorthwyo i gwrdd a’ch amcanion proffesiynol a phersonol.

Gyda benthyciadau ffioedd dysgu, cymorth ariannol, ac opsiynau talu wrth fynd ar gael, mae astudio gyda’r Brifysgol Agored yn llawer mwy fforddiadwy na’r disgwyl.

Dysgwch ragor


* Eligibility rules apply for financial support. / Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.


 

Become an OU student

Ratings & Comments

Share this free course

Copyright information

Skip Rate and Review

For further information, take a look at our frequently asked questions which may give you the support you need.

Have a question?