Skip to content
Education & Development
Author:

OpenLearn Champions Hub | Hafan Hyrwyddwyr OpenLearn

Updated Tuesday, 28th July 2020

Welcome to the Reaching Wider Partnership OpenLearn Champions Hub. Croeso i Hafan Hyrwyddwyr OpenLearn y Bartneriaeth Ymestyn yn Ehangach.

Reaching wider logo South West Creative commons image Icon Image courtesy Reaching Wider under Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license reaching wider logo Creative commons image Icon Image courtesy Reaching Wider under Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license first campus logo Creative commons image Icon Image courtesy First Campus under Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license

English

For the full selection of courses on OpenLearn Wales follow this link.

OpenLearn Champions is an exciting new Open University in Wales advocacy programme in partnership with Reaching Wider, a long-term, Welsh Government, Wales-wide collaboration to break down barriers to learning and help widen access to higher education and higher-level skills.

Our OpenLearn Champions help to inspire a love of learning and support adults across Wales to develop skills, raise their confidence and explore what OpenLearn and OpenLearn Wales has to offer...well over 1,000 free courses!

On OpenLearn you can find a range of courses aimed at improving employability skills, as well as science and technology engineering, essential skills in maths and English and much more. Many of these courses offer learners the chance to gain a digital badge on completion of the course, which can be shared as evidence of achievement.

We've pulled together some of our top courses and content across a range of subjects, written by our academic experts. Take a look at the boxes below for some inspiration, we've got your learning toolkit covered with our free courses and articles.

Take a look at the boxes below for some inspiration. We've got your learning toolkit covered with our free courses and articles.

Welsh

Ar gyfer casgliad llawn cyrsiau OpenLearn Cymru dilynwch y ddolen hon.

Mae Hyrwyddwyr OpenLearn yn rhaglen eiriolaeth gyffrous a newydd gan y Brifysgol Agored yng Nghymru, mewn partneriaeth ag Ymgyrraedd yn Ehangach, cydweithrediad hirdymor ar draws Cymru gyfan gan Lywodraeth Cymru i gael gwared ar rwystrau i ddysgu a helpu i ehangu mynediad at addysg uwch a sgiliau lefel uwch.

Mae ein Hyrwyddwyr OpenLearn yn helpu i ysbrydoli cariad at ddysgu, ac yn cefnogi oedolion ledled Cymru i ddatblygu sgiliau, magu hyder ac archwilio beth sydd gan OpenLearn ac OpenLearn Cymru i'w gynnig...dros 1,000 o gyrsiau am ddim!

Ar OpenLearn, gallwch ddod o hyd i ystod o gyrsiau wedi'u hanelu at wella sgiliau cyflogadwyedd, yn ogystal â gwyddoniaeth a pheirianneg technoleg, sgiliau hanfodol mewn mathemateg a Saesneg a llawer mwy. Mae nifer o'r cyrsiau hyn yn rhoi cyfle i ddysgwyr ennill bathodyn digidol ar ôl cwblhau eu cwrs, y gellir ei ddefnyddio fel tystiolaeth o lwyddiant.

Rydym wedi dod â rhai o'n prif gyrsiau a chynnwys mewn amrywiaeth o bynciau ynghyd, sydd wedi'u hysgrifennu gan ein harbenigwyr academaidd. Edrychwch ar y blychau isod am ysbrydoliaeth, rydym eisoes wedi paratoi eich cit offer dysgu gyda'n cyrsiau ac erthyglau am ddim.

Edrychwch ar y blychau isod am ysbrydoliaeth. Rydym eisoes wedi paratoi eich cit offer dysgu gyda'n cyrsiau ac erthyglau am ddim.

Additional resources in Welsh

Adnoddau ychwanegol yn Gymraeg

 

Champions - A Guide for Learners | Llysgenhadon - Canllaw i Ddysgwyr

OU champions workbook

PDF Icon  Download the guide (PDF, 2.69 MB)

 

 

Ratings

Share

Copyright information

For further information, take a look at our frequently asked questions which may give you the support you need.

Have a question?