Dechrau gyda seicoleg
Dechrau gyda seicoleg

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Dechrau gyda seicoleg

6 Beth sy'n ein gwneud ni yr hyn rydym?

6.1 Cyflwyniad

Wrth ateb y cwestiwn 'Beth sy'n ein gwneud ni yr hyn rydym?', mae seicolegwyr - fel y gwyddoch erbyn hyn - yn cyflwyno amrywiaeth o esboniadau pam bod pobl yn teimlo, yn meddwl ac yn ymddwyn fel ag y maent. Pan fydd yn ymddangos bod seicolegwyr yn deall un rhan o 'pwy ydym ni', daw tystiolaeth newydd i ddangos ochr wahanol i'r amlwg! Nid yw'n hawdd nodi'r holl ddylanwadau.

Mae pob un o adrannau blaenorol yr uned hon wedi canolbwyntio ar un ffordd o esbonio 'Beth sy'n ein gwneud ni yn ni?'. Yn yr adran hon, cewch gyfle i gyfuno nifer o esboniadau gwahanol posibl i geisio cael darlun mwy cyflawn o pam bod person yn meddwl neu'n ymddwyn mewn ffordd benodol. Rydych wedi gweld, drwy ddarllen adrannau blaenorol, sut y gall gwahanol agweddau megis eu hymennydd a'u bioleg, eu ffordd o feddwl, eu cydberthnasau a'u hunaniaethau cymdeithasol ddylanwadu ar bobl a sut mae mathau gwahanol o seicolegwyr (biolegol, gwybyddol, datblygiadol a chymdeithasol) yn dueddol o ffafrio rhai esboniadau penodol. Nawr mae'n bryd rhoi'r darnau hynny at ei gilydd a chydnabod yn anochel bod sawl dylanwad ar waith. Dyma wers allweddol yr adran hon.

Bydd yr adran hon yn ystyried y dylanwadau lluosog a rhyng-gysylltiedig sydd ar waith ar feddyliau ac ymddygiad pobl gan ddod o'r tu mewn a'r tu allan i'r unigolyn.

CYM-Y183_1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored