Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Felly, rydych chi eisiau bod yn nyrs? Cyflwyniad byr i nyrsio
Felly, rydych chi eisiau bod yn nyrs? Cyflwyniad byr i nyrsio

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1 Beth ydych chi’n ei wybod am nyrsio yn y DU?

Byddwch yn dechrau’r adran hon gyda chwis er mwyn gweld beth yw eich dealltwriaeth gyfredol o nyrsio a’r hyn mae’n ei olygu. Peidiwch â phoeni os nad ydych chi’n gwybod yr atebion i unrhyw un o’r cwestiynau, mae adborth yn cael ei roi ar gyfer pob un.

Gweithgaredd 1 Beth ydych chi’n ei wybod am nyrsio yn y DU?

Faint o amser mae’n ei gymryd i hyfforddi i fod yn Nyrs Gofrestredig yn y DU?

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Ateb

Gall hyd cyrsiau amrywio yn dibynnu ar eich cymwysterau a’ch profiad. Mae rhai prifysgolion yn cynnig cyrsiau byr i raddedigion a chyrsiau hirach i’r rheini sydd angen astudio’n rhan-amser neu astudio ar lefel sylfaen. Mae’r holl addysg ar lefel gradd yn y DU ac fel arfer mae’n cymryd rhwng 2 a 6 blynedd i’w chwblhau, gyda’r radd amser llawn gyfartalog yn para tua 3 blynedd.

a. 

Cywir


b. 

Anghywir


Yr ateb cywir yw b.

Ateb

Yn y DU, mae’r teitl ‘Nyrs Gofrestredig’ wedi’i ddiogelu gan y gyfraith ac mae’n rhaid i bawb sy’n defnyddio’r teitl hwn fod wedi cofrestru gyda’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. Fodd bynnag, nid yw’r teitl ‘nyrs’ wedi’i ddiogelu, felly gall unrhyw un ei ddefnyddio. Yn Adran 5 y cwrs hwn, byddwch yn edrych ar rôl rheoleiddio a’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Ar wahân i ysbytai, ble arall mae nyrsys yn gweithio?

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Ateb

Mae nyrsys yn gweithio mewn amrywiaeth eang o weithleoedd yn y DU a ledled y byd. Ar wahân i ysbytai, fe welwch nyrsys mewn canolfannau a chlinigau iechyd, meddygfeydd, ysgolion, carchardai, cartrefi gofal a nyrsio, ar longau mordeithio, mewn busnesau mawr, yn y gymuned, yng nghartrefi pobl, mewn canolfannau galwadau fel 111, yn y Llywodraeth ac yn y byd addysg. Mae Adran 2 y cwrs hwn yn edrych ychydig yn fanylach ar y gwahanol rolau gwaith hyn.

a. 

5%


b. 

10%


c. 

20%


d. 

25%


Yr ateb cywir yw b.

Ateb

Mae adroddiad data’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ar gyfer 2020/2021 yn awgrymu mai ychydig dros 10% o’r rheini sydd ar y gofrestr nyrsio yn y DU sy’n ddynion (80,500) (Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, 2021).

a. 

23%


b. 

45%


c. 

56%


d. 

80%


Yr ateb cywir yw c.

Ateb

Yn ôl Carmel (2017), mae 56% o nyrsys yn y DU yn gweithio mewn ysbytai.

Pwy oedd Mary Seacole a beth mae hi’n ei olygu i’r proffesiwn nyrsio?

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Ateb

Mae hanes nyrsio yn bwysig i’r proffesiwn, ac mae nyrsio’n weithlu amrywiol. Nyrs Brydeinig-Caribïaidd oedd Mary Seacole a oedd yn gweithio ar yr un pryd â Florence Nightingale yn ystod Rhyfel y Crimea. Bu’n gweithio ar y rheng flaen yn ystod y rhyfel yn cynnig triniaeth i gannoedd o filwyr ac yn eu hadsefydlu.

Yn aml, mae pobl wedi clywed am Florence Nightingale, ond yn gwybod ychydig iawn am y nyrs Brydeinig Mary Seacole a’i gwaith. Os hoffech wybod mwy am Mary Seacole, gallwch ddarllen mwy yn y Mary Seacole Trust [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .

Beth yw’r pedwar maes nyrsio yn y DU?

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Ateb

Mae pedwar maes nyrsio yn y DU:

  • Nyrsio oedolion
  • Nyrsio iechyd meddwl
  • Nyrsio plant
  • Nyrsio anableddau dysgu.

Mae gan bob un o’r meysydd hyn ei arbenigedd ei hun ac mae ganddo ei safonau ei hun ar gyfer addysg. Yn Adran 8 y cwrs hwn, byddwch yn edrych yn fanylach ar bob un o’r meysydd.

Wrth i chi weithio drwy’r cwrs, bydd yr adrannau yn ehangu eich gwybodaeth am nyrsio. Yn Adran 2, byddwch yn dechrau drwy edrych ar ddiffiniad nyrsio.